ارتقاي درجه به آقاي جنجالي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

موسي طباطبايي با تصميم شوراي فني و نظر فدراســيون كشــتي بهعنوان سرپرســت تيــم ملــي كشــتي فرنگي بزرگساالن منصوب شد. موسي طباطبايي كه تا چندي پيش بهعنوان سرپرست تيم كشــتي فرنگي نوجوانان فعاليت ميكرد، بعــد از درگيري بــا عليرضا لرســتاني ســرمربي تيم نوجوانان از اين تيم اخراج شد اما حاال بعد از گذشت چند ماه دوباره به كشتي فرنگي برميگردد. با اين تفاوت كه او اين بار ارتقاي شغلي هم پيدا كرده و از سرپرستي تيم نوجوانان به سرپرستي تيم ملي بزرگســاالن رســيده اســت. با تصميم اعضاي شوراي فني كشتي فرنگي در هنگام اعزام تيم نوجوانان به مسابقات جهانــي يونان طباطبايي و لرســتاني به دليل درگيري شديد فيزيكي از همراهي تيــم نوجوانان محروم شــدند. بعد از آن درگيري لرســتاني از تيم كنار گذاشــته شــد و طباطبايي هم مدتــي از همراهي تيمهاي كشــتي فرنگي دور بود اما حاال مشــخص نيســت چه اتفاقي افتاده كه طباطبايي ارتقــای درجه ميگيرد و اين بار بهعنوان سرپرست بزرگساالن انتخاب ميشــود. كســي كــه در رده نوجوانان امتحان خود را پس داده بر اســاس كدام معيار و مالك بهعنوان سرپرست تيم ملي بزرگساالن انتخاب ميشود؟ اصال از سوي فدراسيون كشتي براي انتخاب سرپرست معياري هم وجــود دارد؟ يك روز پلويي بــراي جوانــان آزاد و روز ديگــر هــم طباطبايي براي بزرگساالن فرنگي انتخاب ميشوند اما ظاهرا نه توانايي افراد مد نظر قرار ميگيرد و نه جايگاه و خواســتههاي تيمهاي ملي كشــتي مورد اهميت است. در حاليكه بايد مشخص شود كه داشتن چه توانايي براي سرپرستي تيمهاي ملي مهم اســت. پيش از اين محمد دليريان بهعنوان سرپرست تيم ملي كشتيفرنگي بزرگساالن فعاليت ميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.