معرفي حريفان تيم گلبال مردان در رقابتهاي جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي گلبال مردان ايــران حريفان خود در رقابتهاي قهرماني جهان كه در مالمو ســوئد برگزار ميشود را شــناخت. اين رقابتها در دو گروه هشت تيمي برگزار ميشــود كــه چهار تيم نخســت هر گــروه به مرحله يك چهارم نهايــي صعود ميكنند. تيم ملي ايران در گروه B ايــن رقابتها با تيمهاي برزيل (مدافع عنوان قهرماني)، آمريكا (نايب قهرمان پارالمپيك 2016 ريو)، كانادا، آلمان، مصر، جمهوري چك و ژاپن همگروه شده است. گروه A اين رقابتها متشــكل اســت از تيمهاي ليتواني (قهرمان اروپا و پارالمپيك)، الجزاير، چين (قهرمان آســيا)، بلژيك، آرژانتين، سوئد، اســتراليا و تركيه. رقابتهاي قهرماني جهان از سوم تا هشتم ژوئن سال ‪13( 2018‬ تا 18 خرداد سال )1397 در مالمو سوئد برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.