آمار بازي ليورپول- سيتي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

* ســرخيو آگوئرو در 5 بازياش در آنفيلد در ليگ برتر نتوانسته گل بزند.

* ليورپول در 13 بازي خانگياش در ليگ برتر تنها 4 گل خورده و 9 كلينشيت داشته، در اين بازيها 7 برد و 6 تساوي به دست آورده.

* ليورپول از دسامبر 2016 نتوانسته چهار بازي پياپي را ببرد، آن موقع چهارمين بازياش با منچسترســيتي بود كه اين تيم را شكســت دادند.

* هيــچ مربــي خارجي بيشــتر از كلوپ، گوارديــوال را در رقابتهــاي مختلف نبرده، او و مورينيو چهار بار او را شكست دادهاند.

* از مهــر دو ســال قبل كــه كلوپ مربي ليورپول شده، اين تيم در بازي با «شش بزرگ» ليگ برتر بيش از همه امتياز گرفته 39( امتياز)، پيروزي داشــته 9( برد) و گل زده 40( گل). 3 باخت هم داشته كه از همه كمتر است.

* رحيم اســترلينگ كه با 49 ميليون پوند از ليورپول به سيتي رفته، يكي از اركان هجومي اين فصل تيم پپ گوارديوال در كنار لروي ســانه و سرخيو آگوئرو است. اين بازيكن 23 ساله 14 گل زده و 32 موقعيت گلزني خلق كرده.

* پپ گوارديوال نخســتين مربي ليگ برتر اســت كه چهار ماه متوالي جايزه بهترين مربي را گرفته.

تركیب احتمالي دو تیم لیورپول: مينيوله؛ گومز، ماتيپ، فاندايك، رابرتســون؛ جان، وينالدوم، الالنــا؛ مانه، صالح، فيرمينو

منچسترسیتي: ادرسون؛ واكر، اوتامندي، اســتونز، دلف؛ فرناندينيو، داويد سيلوا، دبروين؛ استرلينگ، سانه، آگوئرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.