در چلسي هر اتفاقي براي من ممكن است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتونيو كونته سرمربي چلسي در واكنش به شايعات اخير مبني بــر احتمــال بركنار شــدن او از ســمت خود در پايان فصل گفت كه اين اتفاق غيرممكن نيست.

او بــه خبرنگاران گفت: «من يك ســال ديگر با چلسي قرارداد دارم امــا در فوتبال هــر اتفاقي ممكــن اســت رخ دهــد. كار ما مربيان بســيار سخت است چون هر چيــزي در حرفه مــا ممكن اســت خيلي ســريع تغيير كند. من يك ســال ديگر قرارداد دارم و اين باشگاه است كه بايد تصميم بگيــرد من بمانم يا بروم. ما اينجا در چلسي در كنار هم يك پروژه بزرگ را آغاز كرديم و پيشــرفت هر پروژهاي نياز به زمان دارد. در فوتبال ماندن در يك باشگاه براي چندين ســال، واقعا سخت است بخصوص در فوتبال انگليس.»

كونته اعتراف كرد زماني كه سرمربي يوونتوس بود براي خريد الكسيس سانچس از اودينزه تالش كرده اســت. او گفت: «سانچس خوب ميداند كه مــن در اولين فصــل مربيگــريام در يوونتوس تالش كردم او را از اودينزه بخرم اما او تصميم گرفت به بارســلونا برود. ســانچس خوب ميداند كه من چقدر او را تحســين ميكنم. آرسنال بايد درباره آينده سانچس تصميم بگيرد اما مطمئنا آينده او در باشگاهي بزرگ خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.