مورينيو: فكر نكردن به خريد سانچس سخت است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيو، ســرمربي منچستريونايتد ميگويد كه وسوســه نشــدن بــراي خريد بازيكني مانند الكســيس ســانچس كه وقتي امــكان خريــد او در ماه ژانويه وجــود دارد، ســخت اســت و از ايــن بازيكن شــيليايي بهعنــوان يك پديده نام برد. تا پيش از اين از منچسترسيتي بهعنوان مشتري اول سانچس ياد ميشــد اما االن يونايتــد هم براي جذب اين بازيكن شــيليايي دندان تيز كرده است. مورينيو در اين خصــوص گفت: «در فوتبال بعضي بازيكنان هســتند كه اگر شانس عقد قرارداد با آنها را در ماه ژانويه، مارس يا جوالي داشــته باشي، بايد تالشت را بكني و االن هم اينگونه است اما من درباره الكسيس سانچس كلمهاي حرف نخواهــم زد. تنها كلمهاي كه من درباره او ميتوانم بگويم اين اســت كه او يك پديده اســت. فكــر نميكنم جز اينكه او يكي از بازيكنان آرســنال است، اجازه داشته باشم چيز بيشتري درباره او بگويم.»

اوضاع نامساعد زالتان منچســتريونايتد فردا در هفته بيست و سوم ليگ برتر انگليس ميزبان استوكسيتي اســت و يكي از بازيكنانش كــه قطعا به اين بازي نميرسد، زالتان ابراهيموويچ است. او به دليل عود كردن مصدوميت قبلياش از ناحيه زانو در ماه دســامبر، تا يك ماه خانهنشــين خواهد بود. مورينيو اما تصور ميكند كه مدت خانهنشيني اين بازيكن 36 ساله طوالنيتر از اينها باشــد. او گفت: «زالتان مصدوم است و از وضعيتش كامال راضي نيست. او مانند يك ببــر جنگيد تا برگردد و ايــن كار را هم كرد. كمكم داشــت فرصت رفتن به ميدان را پيدا ميكرد و در يك بــازي هم از ابتدا به ميدان رفــت و در يك بازي هم 60 دقيقه بازي كرد امــا او از وضعيتش راضي نيســت. زالتان با پزشكان ديگري مشورت كرد و نظر آنها را هم پرسيد اما همه ما تصميم گرفتيم كه او دست از بازي كردن بكشــد تا دوره درمانش را آغاز كند. زماني كه براي بازگشــت او به جمع ما گفتهاند آخر ژانويه يا فوريه است.»

جواب به كونته ژوزه مورينيو در ادامه جنگ لفظياش با آنتونيو كونته، سرمربي چلسي قول داد ديگر سكوت اختيار كند. او گفت: «به نظر من وقتي كه يك فرد به ديگري توهين ميكند، شــما بايد انتظار واكنش داشــته باشيد يا ميتوانيد انتظار اهانت و سكوت را داشته باشيد. اولين باري كه او به من توهين كرد من جواب دادم، جوابي كه ميدانم درســت به همان جايي كه بيشــتر از همه درد داشت ضربه ميزد (اشاره كنايهآميــز به محروميت كونتــه بابت متهم شدن به تباني). بعد او براي دومين بار به من توهين كرد. االن اما من تغيير كردم. حاال پاي اهانت به ميان آمده است و به نظر من اهانت يعني پايان داستان.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.