ميهايلوويچ: بهتر است بوكسور شوم!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

سينيشــا ميهايلوويچ ســرمربي سابق تورينو كه دو هفته پيش اخراج شــد و جاي خود را به والتر ماتزاري داد، به رييس باشگاه تورينو به خاطر شيوه اخراج كردن او طعنه زد. ســرمربي صرب ســابق تورينو و ميالن پس از دريافــت جايزه طاليي فوتبال ايتاليا از برنامــه تلويزيوني استريشــيا النوتيزياي ايتاليــا - جايــزهاي كه به انتخــاب مردم ايتاليا به افراد داراي ناكاميهاي بزرگ اعطا ميشود - گفت: «از رييس باشگاه تورينو به خاطر اينكه فرصت كار در اين تيم را به من داد تشــكر ميكنم هرچند از اينكه خودش مســتقيما به من نگفت كه اخراج شــدهام، ناراحتم. ما بدشــانس بوديم چــون داوران هم به اشتباهاتشــان اعتــراف كردند. اين باعث ميشــود احساس كني در حقت ظلم شده است. حاال يك مربي جديد آمده است كه تيم و سيســتم بازياش را در يك بازي تغييــر ميدهد و 3 بر صفر ميبرد. فكر كنم بهتر باشــد به ســراغ بوكس بروم چون من ورزشهاي پربرخورد را دوست دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.