پيشنهاد رئال براي خريد مسي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رئال مادريد در سال 2013 قصد داشته مبلغ فسخ قرارداد ليونل مسي، يعني 250 ميليون يورو (در آن هنگام) را پرداخت كند و او را جذب كند. اين گزارشي است كه مجله اشپيگل آلمان منتشر كرده است.

طبق اين گزارش، اينيگو خوارس، وكيــل آن زمــان خانواده مســي به خورخه، پــدر ليونل گفــت كه رئال مادريد قصد دارد مبلغ فســخ قرارداد او را بپــردازد. رئاليها كه كمي بعدتر گرث بيل را با قيمتي بيسابقه در دنيا از تاتنهام خريدند، به مســي پيشنهاد دســتمزد 23 ميليون يورو در سال و قرارداد تا 2021 را داده بودند. مادريد همچنين به خورخه مسي يك ميليون يورو ميپرداخت.

گزارش اشپيگل نشان ميدهد كه رئال مادريد برنامهاي ترتيب داده بود كه جلسهاي خصوصي با حضور مسي، وكيل او، فلورنتينو پرس، ميگل پاردسا مدير ورزشي رئال و وكيل رئال در يك جت خصوصي برگزار شــود. خوارس به خورخه مســي گفته بــود كه رئال مادريد به ماريانو راخوي، نخست وزير اسپانيا فشار خواهد آورد تا پرونده فرار مالياتي مسي را ببندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.