درآمد مسي: 100 ميليون يورو در سال!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گزارشــي از فوتبالليكس حاكي از آن اســت كه مســي با قرارداد جديدي كه با بارســلونا امضا كرده، ساالنه 100 ميليون يورو درآمد خواهد داشت.

دســتمزد او نســبت به قــرارداد قبلــياش تقريبا دو برابر شــده اســت. بارســلونا به اين ترتيــب در چهار فصل آينده، بيــش از 400 ميليــون يورو به مسي پرداخت خواهد كرد.

اين بازيكن 30 ساله به اين ترتيب دو برابر كريستيانو رونالدو درآمد خواهد داشــت. مســي 71 ميليون يورو درآمد خالص در ســال دارد كه 15 درصد آن حق پخش تصويرش اســت و در صورتي كه تا پايان قراردادش از بارســلونا نرود، 70 ميليــون يورو هــم دريافت خواهد كــرد. به اين ترتيب درآمــد او در چهار ســال به 417/5 ميليون يــورو خواهد رســيد. همچنين اگــر او در 60 درصد مســابقات بازي كند، 1/9 ميليون يورو ديگر ميگيرد و اگر بارســلونا فاتح ليگ قهرمانــان شــود، 12 ميليــون يورو به حســاب بانكي او واريز خواهد شد. اين قــرارداد بيترديد باعث رضايت مســي است اما سيستم دســتمزد بارسلونا را با مشكل مواجه ميكند. يكشنبه 24 دي

ليگ برتر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.