ساسان انصاري آقاي گل يا پنالتي؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

داوران قضــاوت كننــده در 152 مسابقه سپري شــده از ليگ امسال 56 بار به نشانه اعالم پنالتي در سوتهايشان دميدهاند؛ پنالتيهايي كه 36 گل را براي تيمهاي مختلف به همراه داشــته است. ساســان انصاري بــراي چهارمين بار در ليگ هفدهم از روي نقطه پنالتي موفق به گلزني شد. مهاجم هفت گله سپاهان، در بازي اين هفته مقابل ذوبآهن براي چهارميــن بار در ليــگ هفدهم از روي نقطه پنالتي گلزني كرد و باالتر از ســاير پنالتي زنان امسال قرار گرفت.

كــرار جاســم، حســين ابراهيمي، محمــد قاضــي و محمــد ايرانپوريان بازيكناني هســتند كه هركدام سه بار از روي نقطــه پنالتي گلزنــي كردهاند و تا قبل از بازيهــاي ديروز در صدر جدول پنالتــي زنان شــريك ساســان انصاري بودند.

نكته جالب اين است كه تيم سپاهان در 15 بازي نيمفصل اول فقط يك ضربه پنالتي كســب كرده بــود اما چهار بازي نيمفصل دوم با ســه ضربه پنالتي براي اين تيم همراه گرديــد تا انصاري با گل كردن اين پنالتيها صدرنشــين جدول پنالتي زنان شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.