آذري: حساب «لمپنها» از هواداران ذوبآهن جداست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هنوز ذوبآهن به جاي نفت قرار است راهي رقابتهاي ليگ قهرمانان آســيا شود. ســعيد آذري، مديرعامل باشگاه ذوبآهن درباره ارســال فهرســت اســامي بازيكنان تيمش به آســيا ميگويد: « خيالتان راحت باشــد. ما يادمان نميرود كه ليستمان را به آسيا بفرستيم (باخنده). كارها در باشگاه ذوبآهن سيســتمي پيش مــيرود و اين اتفاقات نميافتد. ما فقط بايد ســعي كنيم كه بودجه باشــگاه تأمين شــود كه در اين مورد هم مديران باشــگاه و مخصوصا آقاي صادقــي مديرعامل كارخانه بســيار كمك كردند تا مشكلي نداشته باشيم.»

در چند روز گذشــته هومن افاضلي و ناصر فريادشــيران در مصاحبههايي مدعي شــدند كه همچنان اميدوارند نفت به ليگ قهرمانان آســيا بــرود. آذري در اين رابطه توضيــح ميدهد: «من اميدوارم كه آنها هم پذيرفته شوند! البته در اين خصوص مسائل، فدراسيون بايد پاسخگو باشد. اينجا جا دارد كه به هومــن افاضلي بهخاطر حضورش در نفت تبريك بگويم. ما با هم در استيلآذين همكاري خوبــي داشــتيم و آن موقع هم افاضلي از 5 مسابقه 13 امتياز گرفت.»

او درباره تشــويق قلعهنويي از ســوي هواداران تأكيــد ميكند: «من فكر ميكنم هواداران اصفهاني روز گذشــته فرهنگشان را نشــان دادنــد و ثابت كردند هــواداران بافرهنگي هســتند. اينكه هواداران سپاهان سرمربي سابق خودشان را تشويق كنند آن هم در بازي رو در رو نشان از شعور فرهنگي باالي آنهاست.»

مديرعامل ذوبآهن دربــاره رابطه با هواداران تأكيد ميكند: «رابطه عالي شده، البته شــما نبايد تعــدادي آدم لمپن را به حساب همه هواداران ذوبآهن بگذاريد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.