مهابادي: اميدوارم داوران با تمركز زياد قضاوت كنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

داود مهابادي، سرمربي تيم فوتبال نســاجي مازندران در خصــوص بازي مقابل گلگهر سيرجان در هفته نوزدهم رقابتهاي ليگ دســته اول ميگويد: « گلگهر ســيرجان يك تيم بسيار خوب و سرسختي اســت، نفرات خوبي را در اختيار دارد كه ميتواند در فاز هجومي خــوب عمل كنــد. با توجه بــه اينكه تغييرات زيادي در نيمفصل اول داشتند مطمئنا تيم پرقدرتي شــدند. زماني كه ما فيلم بازي گلگهر سيرجان را مقابل اكســين البرز ديديم متوجه شديم تيم بسيار هجومي اســت كه ميتواند تيم ما را اذيت كنــد، مطمئنا بازي جذابي خواهد شــد، ما با انگيزه مقابل اين تيم بازي خواهيــم كرد و اطمينان داريم 3 امتياز را كسب ميكنيم.»

ســرمربي تيــم فوتبال نســاجي مازنــدران در ادامــه تأكيــد ميكند: «تالش ميكنيم تا بازيها را با موفقيت ســپري كنيم و 3 امتيــاز را كامل به دست بياوريم، همبستگي و عزم خوبي بين مسووالن و هواداران قائمشهر وجود دارد كه اين تيم نتيجه خوبي كســب كند، اميدوارم اين اتفاق در ادامه براي نســاجي و هواداران خونگرم اين شهر بيفتد.»

مهابــادي در خصــوص داوري در ليگ يك توضيح ميدهــد: « به نظرم داوري در مجموع بد تصميم نميگيرد اما اميدوارم با تمركز زيادي در بازيها قضاوت كنند تا خداي نكرده با اشــتباه داوري تيمــي لطمه نخــورد. مطمئناً وقتي داور خوب سوت بزند تأثير زيادي بــر جريان بازي خواهد گذاشــت و آن ديدار جذاب خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.