خبر‌جدید‌درباره‌نيمكت‌تيم‌ملي؛‌كي‌روش‌م‌يماند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بعد از پايان جام جهاني 2018 روســيه حرف و حديثهاي زيادي مبني بر ماندن يا نماندن كارلوس كيروش مطرح شد. اينكه سرمربي تيم ملي ايران شاگردان خودش را براي جام ملتهاي آسيا 2019 نيز همراهي خواهد كرد يا نه؟ با اين وجود تازهترين خبر درباره كيروش اين است كه او تمايل دارد به كارش در تيم ملي ادامه بدهد، حداقل تا پايان جام ملتهاي آسيا. اما اصليترين دغدغه او به شهريور ماه مربوط است. وقتي كه نخســتين اردوي تيم ملي برگزار خواهد شد و در سمت مقابل باشگاههاي ليگ برتري بايد در مرحله حذفي ليگ قهرمانان آســيا به مصاف حريفــان خود بروند. كيروش اين دغدغه را دارد كه در آن زمان دوباره با چالشهاي مربوط به در اختيار داشتن بازيكنانش روبهرو خواهد شــد. او اگر در ايران بماند يكي از خواستههايش در اختيار داشــتن بازيكنانش در اردوها خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.