پيشنهادات جدی از بلژيك و هلند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعيد عزت اللهي بعــد از انجام دو بازي در جام جهاني، پيشنهادهايي دريافت كرده. پيشــنهادهايي كه به نظر ميرســد جــدي ترين آنها از بلژيك و هلند اســت. دو باشگاه بلژيكي ســعيد را ميخواهند و به همين دليل منتظر پاســخ او براي آغاز مذاكره با روستوف هستند.

روســتوف قصد فروش عزت اللهي را دارد. البته نه به صورت قرضي بلكه قطعي و با دريافت 5 ميليــون يورو. همان بندي كه در قرارداد ســعيد با روستوف گنجانده و باعث شــده تا خيلي از باشــگاهها براي پرداخت اين مبلغ با مشــكالت بســياري مواجه شوند و در نهايت قيد جذب شماره 6 تيم ملي ايران را بزنند.

پيشــنهادهاي عــزت اللهــي فعال با پاسخي از ســوي او مواجه نشده و همين تكليف او را براي آينده مبهم كرده اســت. بايــد ببينيم ســعيد كه در جــام جهاني بازيهاي درخشــاني به نمايش گذاشــت در نهايت به كدام پيشــنهاد پاسخ مثبت ميدهــد و اصال آيا تيمي حاضر ميشــود اين مبلــغ را براي دريافــت رضايتنامه او هزينه كند يا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.