تراكتورسازي مشتری رضاييان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه تراكتورســازي براي حضور در هجدهمين دوره ليگ برتــر به دنبال جذب رامين رضاييان است. تراكتورسازي با مدافع تيم ملــي مذاكره كرده و ايــن بازيكن براي پاســخ به اين تيم 2 هفته وقت گرفته است. رضاييان پيشــنهاد مالي خود را به مسووالن تراكتورســازي اعالم كرده اما گفته اولويت او حضور در خارج از كشور است و اگر اين اتفاق رخ ندهــد مذاكره را به صورت جديتر دنبال خواهد كرد.

بعد از جدايــي محمــد ايرانپوريان كه چندين فصل دفاع راســت تراكتورسازي بود و يكــي از بهترين بازيكنان ليگ، اين تيم در اين نقطه از زمين با مشكالت بسياري مواجه اســت و به هميــن دليل قصــد دارد رامين رضاييان را جذب كند. دفاع راســت تيم ملي كه جدايياش از اوستنده قطعي شده شايد به ليگ ايران برگردد . البته در صورتي كه موفق نشود با باشگاهي در اروپا به توافق برسد.

همچين باشگاه تراكتورسازي مذاكرهاي با مســعود شجاعي انجام داده كه اين بازيكن در همــان ابتــداي گفت و گو اعــالم كرده قصد بازگشــت به فوتبال باشــگاهي ايران را ندارد. هر چند مديران باشــگاه تراكتورسازي مدعي شدهاند از ابتدا هم قصدي براي جذب كاپيتان تيم ملي نداشــتهاند. به نظر ميرسد آنها وقتي پاســخ منفي شنيدهاند اين ادعا را مطرح كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.