جام جهاني قطر، پاييز برگزار خواهد شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با اعالم اينفانتينو رييس فيفا، جام جهاني 2022 قطر از 21 دســامبر تا 18 نوامبر و با حضور 32 تيم برگزار خواهد شــد. فيفا به طور رســمي اعالم كرد زمان برگزاري مسابقات جام جهاني 2022 قطر متفاوت با زمان برگزاري ســنتي دورههاي قبل خواهد بود. بر اين اســاس اين مسابقات در تاريخ 21 نوامبــر ‪30( 2022‬ آبان )1401 آغاز خواهد شــد و در تاريخ 18 دســامبر ‪27( 2022‬ آذر )1401 پايان خواهد يافت.

اين براي نخســتين بار در تاريخ است كه اين مسابقات در فصل پايير برگزار ميشــود. تاكنــون تمامي دورههاي جام جهانــي در ماههاي ژوئن و جوالي (خرداد و تير) برگزار شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.