جهانبخش گزينه جانشيني محرز در لستر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مكس هيبرت، مدير ورزشــي آلكمار مدعي شــد كه اين باشــگاه هنوز پيشنهاد رســمي براي عليرضــا جهانبخش دريافت نكرده اســت. او فصل گذشــته موفق شد بــا 21 گل زده آقاي گل ليگ هلند شــود، ولي هنوز انتقال قابل انتظارش به يك تيم بزرگتر نهايي نشده.

هيبــرت دربــاره آخريــن وضعيــت جهانبخــش گفت: «تا االن هيچ پيشــنهاد رسمي درباره علي به دست ما نرسيده است. تا االن شــرايط طوري بوده كه پيشنهادي نداشــتهايم، ولي ممكن است كه به زودي اين شرايط تغيير كند. خيلي خوب خواهد شــد اگر جهانبخــش يك ســال ديگر در آلكمار بماند. ما اميدواريم پيشنهادي براي ما درباره او نرســد و بار ديگر جهانبخش را در تيممان ببينيم و او در پليآف رقابتهاي اروپايي براي ما به ميدان برود.»

جهانبخش بعد از جــام جهاني دوران استراحت خود را سپري ميكند و در حال بررسي شرايط خود براي فصل آينده است. رســانههاي اروپايي از سوسيهداد اسپانيا و چند تيم ليگ برتري بهعنوان مشتريان اين بازيكن نام بردهاند.

ســايت ســاكرنيوز هلند خبر داده كه باشــگاه لستر مشــتري جهانبخش است و ممكن اســت بال ايراني را جانشين رياض محرز كند كه به منچسترســيتي پيوسته. اين سايت مدعي است رقم اين انتقال -22 20 ميليون پوند خواهد بود.

پيــش از جــام جهاني بحــث رفتن جهانبخــش بــه ناپولي داغ بــود، ولي اين انتقال منتفي شــد. پس از درخشش فصل گذشته جهانبخش در آلكمار احتمال ماندن او در ليگ هلند خيلي كم اســت، هرچند باشــگاه هلندي هنوز اميــدش براي حفظ ستاره ايراني را از دست نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.