پيكان جانشين گل گهر؟

Iran Varzeshi - - پرس -

كادر فني پرسپوليس به دنبال اين هستند تا پيــش از ديدار ســوپرجام ايــران يك بازي تداركاتي را پشــت ســر بگذارند. در اين رابطه گفته ميشود ديدار با شــاگردان وينگو بگوويچ (گل گهر ســيرجان) مراحــل پاياني هماهنگي خود را پشت ســر ميگذارد. در صورتي كه اين بازي هماهنگ نشود پرسپوليس به مصاف پيكان و مجيد جاللي خواهد رفت. البته به نظر ميرسد اگر بازي سوپرجام هم برگزار نشود پرسپوليس شايد در آن تاريخ يك بازي تداركاتي ديگر انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.