جلسه گرشاسبي با برانكو

Iran Varzeshi - - پرس -

حميدرضا گرشاســبي سرپرســت باشگاه پرســپوليس قصد دارد پس از بازگشت برانكو به تهران جلســهاي با او برگزار كند. در اين جلسه قرار است گرشاســبي نظر برانكو را در خصوص اردوي اين تيم در كشــور كرواســي و وضعيت كيفي اين اردو جويا شــود. پرســپوليس بامداد جمعه به تهران برگشــت امــا برانكو و كرواتها بامــداد امروز بــه تهران برگشــتهاند و احتماال اين جلســه امروز يا فردا در محل باشگاه برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.