برانكو در اوج

Iran Varzeshi - - پرس -

برانكــو كــه از بــرد تيم ملي كشــورش مقابل انگليس فوقالعاده خوشــحال بود بعد از بازي دو پســت در اينستاگرامش گذاشت. يكي عكس خودش با مربيان پرســپوليس و ديگري با همسرش و همســر مربيان ديگر. او با انتشار اين دو عكس به تيم ملي كرواسي تبريك گفت چرا كه بيشــتر از هميشــه با اين تيم احساس قرابت ميكند. داليچ يكي از دوستان فوقالعاده صميمي اوست و البته شاگرداني مثل مودريچ و كواچيچ در تيم ملي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.