كادر فني پرسپوليس در شادي مردم واراژدين

Iran Varzeshi - - پرس -

چهارشنبه شب در واراژدين مثل تمام شــهرهاي كرواســي شور و شوق زيادي برپا بود. برانكو كه مثل بسياري كرواتها عالقه شــديدي به تيم ملي كشورش دارد تمرين آخر سرخها را به موقع به پايان رســاند و براي تماشاي بازي نيمه نهايي با انگليس آماده شد. او در باشگاه ورزشي خود به همراه ايگور و ماركو و همسرانشــان بــا هم بازي حســاس نيمه نهايي را تماشا كردند و البته فرزاد حبيب اللهي آناليروز سرخها هم كنارشان بود. جالب اينكه آناليزور پرسپوليس هوادار تيم ملي انگليس بود اما در ميان آن همه كــروات كاري از پيش نميبرد. البتــه او از دو روز قبل با برانكو، ايگور و ماركو حســابي كري خوانده بود امــا باز هم وقتي در دقيقه 5 انگليس گل برتــري را زد به احترام كرواتها شادي خاصي نكرد. در ادامه و زمانــي كه كرواســي به گل رســيد هم مربيان پرســپوليس كري شديدي نداشــتند و حتي بعد از باخت انگليس هم آناليزور ســرخها اعتــراف كرد كه كرواســي بهتر بازي كرده است. جالب اينكــه برانكو قبل از بــازي معتقد بود شانس برد انگليس 55 به 45 است اما او در طول بازي با نمايش حيرتانگيز بازيكنان تيم ملي كشورش به وجد آمد و چند بار در حين بــازي نفراتي مثل ويدا، ربيچ و مانجوكيچ را تشويق كرد.

بعد از بــرد كرواســي كادر فني كروات پرســپوليس و البتــه آناليزور ايرانيشــان وارد شهر شده و در شادي مردم واراژدين شــريك شــدند. مردم واراژدين در خيابانها و كافهها با شور و حرارت خاصي ترانههاي حماسي خود را دسته جمعي ميخواندند و به شدت خوشحال بودند. اين شادي و پايكوبي در واراژدين كه نســبت به زاگرب شهر بسيار كوچي است تا نزديك صبح ادامه داشت كه البته مربيان پرسپوليس يك ساعت در جمع مردم بودند.

جالــب اينكــه مــردم واراژدين ميگفتند حضور پرســپوليس در اين شهر براي كرواســي خوش يمن بوده و از زماني كه آنها در اين كشــور اردو برپا كردهاند كرواســي تمام بازيهاي حذفياش را برده و به فينال رســيده است. آناليزور پرسپوليس هم به شوخي ميگفت اگر پرسپوليس چند روز ديگر در واراژديــن بماند كشــور كرواســي اتفاقــات بســيار بزرگــي را در عرصه سياســت و اقتصاد رقم خواهد زد و به پيشرفتش ادامه خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.