بشار پنالتي زن اول پرسپوليس

وقتي علیپور و منشا در كرواسي برانكو را ناامید كردند

Iran Varzeshi - - پرس -

پرسپوليس در كرواسي مقابل چهار حريف خــود در مجمــوع 9 گل بهثمر رســاند كه در اين بين عيلپور و منشــا تنها 3 گل به ثمر رساندند و البته دومين گل منشــا هم از روي ضربه پنالتي بود. نكته مهم در خصوص بازيهاي تداركاتي تيم اين اســت كه پرســپوليس در چهار بازي دوســتانه خود در كرواسي صاحب 3 پنالتي شــده كه دو پنالتي تيم توسط عليپور و منشــا از دست رفته و برانكو از حاال به دنبال اين اســت كه در ليگ اين موقعيتها را تيم بهراحتي از دست ندهد. معضل از دســت دادن پنالتي البته طي فصول اخير همواره گريبان پرســپوليس را گرفته اســت. در ليگ پانزدهم مهدي طارمي موفق شــد پنالتيهــاي زيادي براي پرســپوليس بگيرد امــا تعداد قابل توجهــي از آن پنالتيها گل نشــد. طي دو فصل گذشــته هــم اين مشــكل تا حــدودي پرســپوليس را آزار داده و در برخي مســابقات گل نكــردن پنالتيها به مشــكالت پرســپوليس اضافه كرده اســت. عجيب اينكه پرسپوليس با وجود در اختيار داشــتن بازيكنــان تكنيكي و توانمند طي ســه فصل گذشــته پنالتي زن قابلي نداشته است. در واقع بازيكنان پرسپوليس، حتي بهترينشان آنقدر براي زدن پنالتي اســترس دارند كه هيچ گاه براي نواختن ضربه پيشقدم نميشوند و معموال بازيكنان خارجي مثل بنگستون يا منشا طي دو سه سال اخير جلو رفتهاند كه البته منشا هم نشان داد در اين حوزه بازيكن قدرتمندي نيست. البته در فصل آينده انتظار مــيرود با توجه به احتمال ثابت بازي كردن بشــار رســن او پنالتي زن اول پرســپوليس باشــد. بشار از آن دست بازيكناني است كه در اوج جواني، فوقالعــاده باتجربه و خونســرد به نظر ميرســد و با همان تكنيكي كه ضربات ايستگاهي را به شكلي زيبا مينوازد، قادر به گل كردن پنالتيها به شــكلي كامال فني است. او مثل همتيمیهاي ايرانياش استرس ندارد و شايد اگر اين وظيفه به او سپرده شود برانكو را پشيمان نكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.