دروغ گفتن دليل اين فاجعه بود

Iran Varzeshi - - پرس -

حســين عبــدي مربــي ســابق پرســپوليس و عضو ســابق هيات مديره باشگاه پرســپوليس درباره شرايط پيش روي اين تيم و ماجراي محروميت از نقل و انتقاالت كه بدجــوري گريبان برانكو و تيمــش را گرفتــه ميگويد:«ميخواهم بپرســم چطــور پنجره نقــل و انتقاالت پرســپوليس بسته شــد؟ من خبر ندارم، چطــور اين اتفاق افتــاد؟ فكر كنيد يك فرد خارج از سيســتم فوتبال هســتم يا از خــارج به ايــران آمــدهام. ميخواهم بدانم پرســپوليس چطور محروم شــده و چه اتفاقي افتاد كه باشــگاه يك ضربه مهلك خورد؟ ما همــه ميتوانيم بدهكار باشيم. همه باشگاههاي فوتبال بدهكارند. اينها اتفاقات و مشــكالت نرمال فوتبالي اســت اما چه اتفاقي ميافتد كه چنيني فاجعهاي گريبان باشگاه را ميگيرد؟ من ميخواهــم بگويــم دروغ گفتن دليلش بــوده. اتفاقي كه بــا روح ورزش منافات دارد و اصال عادي نيســت. من كه چنين كاري را در فوتبــال و ورزش نديده بودم اما افرادي كه جايگاهي داشــتهاند از قبل ايــن كار را كردهانــد و بعدها هم ممكن اســت انجام داده باشــند. اين يك اتفاق بــد بود و همه بــه آن پرداختهاند. با اين كار عجيب و غريــب كاري كردند تا اين شرايط براي پرسپوليس به وجود بيايد اما پايهريزياش دو ســال قبل اتفاق افتاد و بازيكني برگشت و ادامه پيدا كرد.»

عبدي درباره شــرايط پرســپوليس ادامــه ميدهد:«پرســپوليس در مقطعي از شــرايطي برخوردار شد كه از بازيكنان خوبي بهرهمند شود و از اين نظر مستغني شد. از بازيكني در يك نيم فصل استفاده نشد تا در نيم فصل دوم راه بيفتد. در آن مقطع پرســپوليس موفق شد از تيمهايي بازيكن بگيرد كه االن ديگر نام و نشــاني از آنها نيســت. اين بازيكنان توانستند به پرســپوليس كمك كننند امــا يك كار اينچنيني پرســپوليس را به ســه ســال قبل برگردانــد. خداي ناكرده نميخواهم نااميدانه صحبت كنم اما بازيكنان تيم با هم مچ شده بودند و حاال محدوديتي كه ايجاد شده ميتواند به ضرر تيم باشد.»

كاپيتان ســابق پرســپوليس ادامه ميدهد:«دوباره رسيديم به زماني كه بايد كار بيشتري انجام داد تا بازيكنان بيشتر و بهتري جذب شوند. با اين حال ميخواهم بگويم افراد در اين باشــگاه مهم نيستند. البته افراد اهميت خودشــان را دارند اما اين باشگاه مردمي است و هميشه مهمتر از افراد بوده است. در اين مقطع همه بايد از باشگاه حمايت كنند. اگر كسي حرفي نميزند با ايــن كارش كمك ميكند اما اگر اتفاقي ميافتد و اينطوري خودشان را كنار ميكشند يا بازي «كي بود كي بود» را راه مياندازند االن بايد فكر جديدتري كرد. بايد سخت كار كنند وگرنه اتفاقات بــدي ميافتد. در واقع وقتي معموال همه چيز به هــم ميريزد آنهايــي كه تيم را دوســت دارند كمك ميكننــد اما وقتي شرايط عادي ميشــود اتفاقات جديدي ميافتــد و نفراتي ميآيند كه از اول بايد پروســهاي را آغاز كنند. با اين حال بايد كار را جلــو برد و آنهايي كــه آن كار را كردهاند كارشان فوقالعاده بد بوده است.»

آيا پرسپوليس ميتواند از چالشي كه گرفتارش شده به ســالمت بيرون بيايد؟ مربي سابق پرســپوليس ميگويد:«بايد درايــت كنند. همينطور كه تا االن از نظر فني و تيــم درايت كردهاند. من ميگويم خيلي از مشكالت با برد پوشانده ميشود و شايد مثل يك پوشش براي ضعفهاي ديگر عمل كند. فقط تا وقتي زمان هست بايد كمك كنند تا پرسپوليس بازيهايش را ببرد. بايد درايت بيشتري داشته باشند. در سالهاي گذشته اتفاقاتي مثل ماجراي طارمي و ... با برد به حاشيه رفت در حالي كه مثل يك بمب ساعتي عمل كرد و بعد از انفجار دردســرهاي بزرگي ايجاد كرد. با اين حال بايد از نظر فني و لجســتيكي به باشگاه كمك كرد. ميدانم كار سختي اســت اما اگر بتوانند بازيها را پي در پي ببرند شــرايط بهتر خواهد شــد هر چند هماهنگ كردن بازيكنــان جديد در نيم فصل دوم هم به ســختيهاي كار اضافه خواهد كرد.»

جدايــي بيرانونــد و اميــري چقدر ميتوانــد به ضرر پرســپوليس باشــد؟ عبدي جواب ميدهد:«خب كار ســخت ميشــود. گاهي اوقات جدايي دو بازيكن هم مشكلساز ميشود چه برسد به رفتن 5 بازيكن. در هر صورت اگر جايگزينهاي مناسبي توليد نشود كار دشوار خواهد بود و در نيم فصل دوم هــم نتوانند به موقع انسجام الزم را به دســت بياورند شرايط سخت ميشــود كه اميدوارم درايت الزم صورت گيرد.»

گفتوگوي مفصل حسین عبدي درباره تماشــاي بازيهاي تیم ملي در اسپانیا، اســتراتژي و روش بازي تیم ملي، تیم ملي انگلیس و ساوت گیت و ... را به زودي در سايت ايران ورزشي خواهید خواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.