هزينه اردوي پرسپوليس در كرواسي؛ حدود 50 هزار يورو

Iran Varzeshi - - پرس -

طي روزهــاي اخير شــايعاتي مبني بــر هزينــه ۰۰1 هــزار يورويي باشــگاه پرســپوليس براي اردوي كرواسي شنيده شد كه گرشاسبي در اين باره توضيح داد: «رقمي كه اعالم شد صددرصد كذب است. ما مبلغي حدود نصف رقم اعالمشده براي اردو هزينه كرديم. از طرفي برگزاري اردو در كرواسي هزينههايش كمتر از برگزاري اردو در برخي شــهرهاي ايران بود. مشكل اصلي ما اين اســت كه پرســپوليس هيچ كجــاي ايران نميتوانــد اردو برگزار كند؛ چراكه خيل عظيم هواداران و عالقهمندان باعث ميشــود كه تمرينــات دچار خلل شود، به طوري كه بازيكنان حتي در هتل نميتوانند اســتراحت كنند. اين را هم در نظر داشته باشيد كه در شرايط فعلي چمن مناســب در ايران وجود نــدارد. مهمترين دليــل براي برگــزاري اردو در كرواســي اين بود كه بازيكنــان بتوانند در آرامش و ســكوت رســانهاي تمرينات خود را انجام دهند و خوشبختانه تمرينات باكيفيتي هم انجام شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.