تله برای موشهای دیوار!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

حاشيههاي واليبال در ماههاي اخير همواره نقاط مشتركي داشته. نقاطي نظير درز اخبار و اطالعات از فدراسيون، تغييرات گسترده در كادر اداره اين رشــته و البته بازخوردهايي كه اين اخبار و برخورد رييس در رســانهها داشته اســت. نقاط مشتركي كه كمي تامل در آن ميتواند به نتيجهاي برســد كه آنها را به هم مرتبط دانســت. يعني درز اخبار و تغيير نفرات را علت و معلول دانست كه البته ريشــه خاص و جداگانهاي در پس خــود دارد. حاال هم تصميم ضيايي ميتواند حلقه ديگري از اين زنجيره باشــد كه با حــذف برخي نفرات و جايگزين كردن افراد مطمئن، به دنبال ايجاد فضاي امن اطالعاتي در فدراســيون تحت مديريتش باشــد.

روند جايگزيني ضيايي به جاي داورزني به شــكلي نبود كه كسي اين روزها را پيش بيني كند. خيليها آيندهاي شبيه به گذشته را ميديدنــد و معتقد بودنــد دوران پس از رييس موفق واليبــال هم مانند قبل خواهد بود. با همان سبك و سياق و همان نفرات. با اين حال آمدن ضيايي و همان صحبتهاي اوليهاش نشان داد دنيايش كامال متفاوت با داورزني است و تفكرات مستقل و صد البته كامال متضاد بــا رييس قبلــي دارد. با اين حال باز هــم تصور بر اين بود كه تيم موفق قبلــي خواهد ماند و سيســتم كاري همان خواهد بود. اتفاقي كه بــه هيچ وجه نيفتاد و فدراســيون واليبــال از همــان ابتدا روند دگرگوني را آغاز كــرد. روندي كه حاال كم كم دارد فدراسيون را از نيروهاي داورزني و تيم قبلي خالي ميكند.

از زمان روي كار آمدن ضيايي و گذشت مدت كوتاهي، هجمه عجيبي عليهاش شكل گرفت. هجمهای كه البتــه بخش مهمي از آن به رفتار و برخــورد نه چندان متعارفش برميگشــت و تضــادش با شــيوه برخورد رييــس قبلي. اين هجمههــا از يك طرف و درز كردن خبرهاي فدراسيون به رسانهها و انتشار آنها از كانالي غير از فدراسيون، نشان داد كه برخي نيروهاي درون فدراسيون هم حاال بر خالف گذشــته عمل ميكنند و يا با سيستم كاري رييس جديد مخالفاند. خبر فهرســتهاي مختلف تيمهاي ملي و رفت و آمدهاي گوناگون يكي يكي در رســانهها منتشــر ميشد و آقاي رييس هم كه آستانه تحمل پاييني دارد، با همه سر جنگ داشت.

روند تغييرات در فدراســيون واليبال از روساي ســازمان ليگ و كميته داوران آغاز شــد و رفته رفته به دبيــر و روابط عمومي رسيد. همان روزها هم شايعه قطع همكاري بــا اميــر خوشخبــر، يكــي از اصليترين مهرههاي فدراســيون قبلي و يــار داورزني مطرح شــد كــه البته تكذيب شــد و آقاي سرپرســت ليگ جهاني را هم پشــت ســر گذاشــت. با اين حال پس از افشاردوســت و خزانــهدار و ديگر افراد فدراســيون، حاال نوبت به پزشك ســالهاي اخير تيم ملي و يك بار ديگر امير خوشخبر رسيده تا مانند بقيه راه خــروج را پيش بگيرند. افروزي كه اســتعفا داده و مشخص است كه فعال جايي در تيم ندارد اما ماجراي خوشخبر هنوز هم مسكوت مانده تا روزهاي آينده.

كنار هم گذاشتن اين تكهها، پازلي را به سمت تكميل شــدن ميبرد كه ميتواند پاسخ اين تغييرات گســترده در فدراسيون را بدهــد. خط و اصل درز خبرهاي گوناگون از فدراســيون و حتي دفتــر رييس و كنار گذاشــتن مهرههاي جا مانده از فدراسيون قبلي، ميتواند بياعتمــادي ضيايي به اين مهرهها باشد. اينكه ضيايي تالش ميكند با تغيير مهرهها و آوردن نفرات مورد اعتمادش، مجاري درز اين اطالعات و اخبار را ببندد و فضــاي امنتري براي كارش انتخاب كند. او ماههــا پيش براي جلوگيــري از اين اتفاق، درخشــنده را بهعنــوان ســخنگوي اصلي فدراسيونش انتخاب و تالش كرد اظهارنظر درباره مسائل مختلف را در كانال مشخصي قرار دهد. تصميمي كه به نظر ميرســد در جلوگيــري از درز اطالعــات موفق نبوده و حاال او را وادار كرده تــا دامنه تغييراتش را گستردهتر كند. منتشر شدن پيش از موعد فهرســت نهايــي تيم ملي بــراي بازيهاي آسيايي جاكارتا كه باز هم فدراسيون نقشي در آن نداشــت، منجر بــه واكنش تندتري از فدراســيون شد. واكنشــي كه اين بار به طور رســمي از درز اخبار در اين فدراسيون حكايت كرد. بيانيه روابط عمومي فدراسيون واليبال به طور واضــح به «عدم امانتداري» عــدهاي در ماههاي گذشــته اشــاره كرده. عــدم امانتداري كه البته قطعا داليل خاصي دارد و بعيد نيســت ادامه تغييرات در كادر فدراســيون و تيمهاي ملي هم به آن مربوط باشــد. در نهايت چيزي كه مشخص است، كار براي ضيايي در فدراسيوني كه مديريت اطالعات در آن يكي از سختترين كارهاي ممكن است، كاري دشوار و طاقتفرساست. اقدامــات ضيايي هم تا اينجــا خيلي نتيجه نداده كه او دســت به تغيير در تمامي ردهها ميزند. با رفتــن خوشخبر و افروزي، عمال از مهرههاي اصلي فدراسيون قبلي كسي در فدراسيون نميماند.

در هفتههــاي گذشــته در برخــي حرفهاي درگوشــي و صحبتهاي مطرح شده در فضاي مجازي و حتي رسانهها، بارها از لفظ «جاسوسي» براي اين ماجرا استفاده شــده. جاسوسي كه قطعا ضيايي بهتر از هر كسي دوست دارد آن را پيدا كرده و حواشي گسترده را از فدراسيونش دور كند.

او در ماههاي آينده دو رويداد مهم يعني بازيهاي آسيايي و از آن مهمتر رقابتهاي قهرماني جهان را پيش رو دارد. دو تورنمنتي كه ديگر نتيجه در آن حرف اول را ميزند و كار براي ضيايي در مواجهه و پاسخگويي با آن دشوارتر از گذشته خواهد بود.

خط و اصل درز خبرهاي گوناگون از فدراسيون و حتي دفتر رييس و كنار گذاشتن مهرههاي جا مانده از فدراسيون قبلي، ميتواند بياعتمادي ضيايي به اين مهرهها باشد. اينكه ضيايي تالش ميكند با تغيير مهرهها و آوردن نفرات مورد اعتمادش، مجاري درز اين اطالعات و اخبار را ببندد و فضاي امنتري براي كارش انتخاب كند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.