بدون وادي بدون مليپوش

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اسامي بازيكنان تيم واليبال خاتم اردكان براي حضور در جام باشگاههاي آسيا اعالم شد. رقابتهاي واليبال جام باشــگاههاي آســيا از اوايل مرداد ماه آغاز ميشــود و قرار اســت تيم خاتم اردكان بهعنــوان نماينده ايران در اين رقابتها بــه ميدان بــرود. تيم خاتم اردكان كــه در گــروه A بــا تيمهاي قزاقســتان، ژاپن و قطر همگروه است، ابتــدا ۸ مــرداد در بازي نخســت، به مصــاف نماينده قزاقســتان ميرود و در ادامــه اين مســابقات نيز به ترتيب به مصاف نماينــده ژاپن و قطر خواهد رفــت. خاتميها با نايــب قهرماني در ليگ و به ســبب انحالل بانك سرمايه، نماينده ايران در جام باشگاههاي آسيا شــدند. نمايندهای كه البته نتوانستند كمك چنداني از فدراســيون بگيرند و با اضافه كردن نفرات كنار مانده از تيم ملي و برخي مليپوشان گذشته راهي اين رقابتها میشــوند. ميرحســيني سرمربي اين تيم حتي نتوانست طاهر وادي، پاســور تيم خــودش را هم در اختيار بگيرد. آن هم در شــرايطي كه دســت كوالكوويچ براي انتخاب پاسور دوم به جاي وادي باز بود و ميتوانست ماننــد ليــگ ملتهــا ســالافزون را بهعنوان پاســور دوم به همراه خودش ببرد و يــا كريمــي را جايگزين وادي كند. همچنين بازيهاي آســيايي در تقويم فدراســيون جهاني نيست و اگر پاي باشــگاهي خارجــي در ميان بود، فدراســيون بايد آنها را بــراي گرفتن بازيكنان مد نظر راضي ميكرد. اتفاقي كه درباره خاتم كامال برعكس شد.

اسامي نفرات اعزامي خاتم به جام باشگاههاي آسيا:

پاسورها: مهــدي مهدوي، رشيد يوسفي

ســرعتيزنها: عــادل غالمي، حسن صنوبر، بهمن جهانديده، محمد رضيپور

قدرتيزنها:حســين اميــري، حمزه زريني، عليرضا مباشــري، اكبر واليي

پشتخطزنها: شهرام محمودي، عليرضا جاللي ليبروها: مجتبي يوســفي، ناصر رحيميپناه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.