بانوان قزوين، قهرمان مسابقات كيك بوكسينگ كشور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بانوان كيك بوكســينگ قزوين در دو بخش مبــارزه و هنرهاي رزمي فردي مقام اول مســابقات كشــوري را كه در اين شهر برگزار شد، به دست آوردند. نخســتين دوره مسابقات قهرماني كيك بوكسينگ بانوان كشور كه از 20 تير ماه در ســالن جهان پهلوان تختي شهرستان قزوين آغاز شده بود، ديروز عصر به پايان رسيد. در اين رقابتها 06۱ ورزشكار در قالب 5۱ تيم در چهار رده سني در دو بخش مبارزه و هنرهاي فردي بر روي تاتامي و رينگ با هم به رقابت پرداختند.

در پايان اين رقابتها در بخش مبارزه تيمهاي قزوين، تهران و اصفهان مقامهاي اول تا سوم را به دست آوردند و كاپ اخالق به استان قم رسيد. در بخش هنرهاي فردي نيز تيم قزوين اول شــد و تيمهاي فارس الف و فارس ب بهعنوان دوم و سوم دست يافتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.