عليپور در رده نهم جام جهانی شامونی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رضا عليپــور كه برای بازیهای آســيايی آماده میشود، در جام جهانی شامونی نتوانست آنطور كه بايد نتيجه قابل توجهی كســب كند. اين سنگنورد ايران كه يكی از چهرههای جهان در رشــته خود شــده، در جام جهانی شامونی در رده نهــم قــرار گرفت. رضا عليپــور كه به عنوان نفر دوم راهــی مرحلهنهايی جام جهانی سنگنوردی شامونی شــده بود در نهايت نهم شــد. در اين رقابت قهرمانان اوكراين، روسيه و فرانســه عناوين برتر را به خود اختصاص دادند. مرحله ششــم اين مســابقات در آركوی ايتاليا برگزار میشود. چهارمين دوره مســابقات بينالمللــی پاراگاليدر فرود دقــت اروميــه بــا حضور ورزشــكارانی از كشور های تركيه، عراق و افغانستان و ۰۰۲ ورزشكار از كشورمان از ۰۲ الی ۲۲ تير ماه در سايت پروازی كــوه خليل اروميه برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.