من حمایت شوم، چند «تفتيان» تحویل ميدهم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

احمد رمضانزاده كه المپيك ريو، پايان همكارياش با حسن تفتيان بود، گاليه دارد از بيتوجهي فدراســيون دو و ميداني. او كه در حين بازيهــاي المپيك نيز ناراحتياش از حســن تفتيان را پنهان نكرد و در گفت و گو با ايران ورزشــي، به برخي مسائل اشاره كرد، حاال فدراســيون را مــورد انتقاد قرار ميدهــد. او در گفت و گو با فــارس از اينكه فدراسيون براي مربيان داخلي اهميتي قايل نيســت، گاليه ميكند و ميگويد: «در اكثر استانهاي كشور شاگرد دارم اما فدراسيون دو و ميداني در حق ما ظلــم ميكند و هيچ اهميتي به مربي ايرانــي نميدهد. از ابتداي ســال به من گفتند هر چه هادي سپهرزاد و حسين شــايان گرفتند به شما هم ميدهيم اما هيچ خبري نشــد و حتي جواب تلفن ما را هم نميدهنــد. خانواده من ميگويند اين همه وقت بــراي دو و ميداني ميگذاري، چه چيزي به تو ميدهند؟»

رمضــانزاده معتقد اســت كه رييس فدراســيون اصال مربي ايراني را قبول ندارد: «آنها وقتي مربي سازنده داخلي را نميبينند چطور ميخواهند قهرمان پروري كنند. من كسي هستم كه شــاگردم را از پيست خاكي پــرورش دادم و به ركورد جهاني رســاندم و كســي نبودم كه بخواهم درجا بزنم. البته فقط من نيستم كه مورد توجه قرار نگرفتهام. مثال علي كديور وقتي بــا فردين محمدزاده كار ميكرد، به ركوردهاي خوبي رسيد اما از زماني كه زير نظر مربي آمريكايي كار ميكند در جا ميزند.»

مربي دو و ميداني كشــور با اشــاره به اينكــه در تمام لحظاتي كه بــه عنوان مربي باال سر دوندهها هستم فكر و ذكرم پيشرفت آنهاست، ادامه ميدهد: «در حال حاضر مگر چند احمد رمضانزاده داخل كشور داريم كه تمام زندگي خود را براي اين رشــته بگذارد. آيا درست است كه پاسخ او را ندهند.»

رمضانزاده به برخي فرصتســوزيها هم اشاره ميكند: «چند ماه پيش به رييس فدراســيون گفتم تيم 4 در صد متر را به من بدهيد. ميتوانيم با هفتــهاي دو روز تمرين در جاكارتا، مدال بگيريــم اما اصال توجهي نكردند. اين دردي براي ورزش كشــور است كه به مدالآوري توجه نميكنند. متاسفانه در كشــور ما مربي خار است و فقط ورزشكار ديده ميشــود در حالي كه اگر مربي سازنده وجــود نداشــته باشــد، ورزشــكار چطور ميخواهد رشــد كند؟ به عنــوان مثال اگر من حمايت شــوم، چند حسن تفتيان ديگر خواهم ســاخت؟ مگر به همين راحتي شما قهرمان تحويل ميدهيد؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.