ركوردشكني وزنهبرداران قدرتي در چك

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دومين روز رقابتهاي پاورليفتينگ دانشــجويان جهان با كسب دو مدال طال و يك نقره براي دانشجويان ايران تمام شد.

دومين روز از ســومين دوره رقابتهاي پاورليفتينگ دانشــجويان جهان با كســب دو مدال طال و يك نقره توسط محمد رييسي ملي پوش تيم دانشجويان كشــورمان همراه شد. برهمين اساس محمد رييسي در دســته 84 كيلوگرم در حركت اســكات با ثبت وزنه 277/5 كيلوگرمي مدال طال كسب كرد.

نماينده كشور روســيه با ثبت وزنه 257/5 كيلوگرم در اين حركت دوم شد و نماينده كشور لهستان با ثبت وزنه 255 كيلوگرم سوم شد.

رييســي با ثبت حركــت 147/5 كيلوگرم در حركت پرس ســينه نتوانســت مدالي كسب كند. در اين حركت نمايندهاي از كشور آمريكا با ثبت ركورد 175/5 كيلوگرم مدال طال را به دست آورد.

رييســي در حركت ليفت نيز توانست با ثبت ركورد 5/292كيلوگرم به رغم اينكه نفر اول از كشــور نيز همين وزنه را ثبت كرده بود به مدال نقره دست يابد.

در نهايت محمد رييســي توانســت با ثبت ركــورد مجموع 717/5 كيلوگرم ركورد دانشــجويان جهان را 17/5 كيلوگرم ارتقا دهد و تا اين لحظه بهترين ورزشــكار و اورال اين دوره از مسابقات باشد. تا اين لحظه تيم دانشگاه پيام نور با 18 امتياز در رتبه دوم قرار دارد.

پيش از اين دانشجويان كشورمان صاحب يك مدال نقره توسط نويد يزداني شده بودند. همچنين سيدمحسن ساالري نژاد در دسته 93 امروز به مصاف رقباي خود ميرود.

ســومين دوره مسابقات پاورليفتينگ دانشجويان جهان از تاريخ 17 الي 23 تيرماه به ميزباني پلزن كشور چك در حال برگزاري است كه تيم پاورليفتينگ دانشــگاه پيام نور به نمايندگي از كشورمان در اين دوره از مسابقات حضور دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.