ستارهها به هند میروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايران ورزشــی - تركيب تيمهاي ملي كشــتي آزاد و فرنگي جوانان براي حضور در رقابتهاي كشتي قهرماني آسيا اعالم شد.

رقابتهاي كشتي فرنگي و آزاد قهرماني آسيا روزهاي 26 تا 31 تير ماه در شهر دهلي نو كشور هند برگزار ميشود كه كادر فني تيمهاي آزاد و فرنگي نفرات اعزامي به اين رقابتها را معرفي كردهاند.

در تركيــب تيم ملي كشــتي فرنگي كه از ســوي حميد باوفا براي مسابقات قهرماني آسيا اعالم شده در وزن 55 كيلوگرم پويا ناصرپور، در وزن06 كيلوگرم عليرضا نجاتي، در وزن 63 كيلوگرم بهرام معروفخاني، در وزن 67 كيلوگــرم ســجاد ايمنطلــب، در وزن 72 كيلوگــرم امين كاويانينــژاد، در وزن 77 كيلوگرم شــايان عفيفي، در وزن 82 كيلوگرم حســين فروزنده، در وزن 87 كيلوگرم محمدهادي ساروي، در وزن 97 كيلوگرم وحيــد دادخواه و در وزن 130 كيلوگــرم امين ميرزازاده قرار دارند.

نكته جالب توجه در اين تركيب استفاده از امين كاويانينژاد و امين ميرزازاده اســت. دو كشتيگيري كه سال گذشته در مسابقات جهاني اميدها در مجارستان به ميدان رفتند و اتفاقــا امين كاويانينــژاد در وزن 66 كيلو گرم به مدال برنز هم رسيد و امين ميرزازاده پنجم شد اما حاال بعد از يك سال دوباره كادر فني تيم جوانان قصد دارد آنها را به خانه اول برگرداند.

اين كشــتيگيران بعد از چند سال كار كردن در رده سني نوجوانان و جوانان خود را به ســطح اميدها رساندند تا شايد به رده بزرگساالن برسند اما كادر فني تيم ملي جوانان براي اينكه بتواند در قهرماني آسيا بر سكوي نخست قرار بگيرد از ميدان دادن به نفرات ديگر خودداري كرد و دو كشتيگيري كه بايد االن براي رســيدن به دوبنده تيم ملي بزرگساالن تالش كنند را در تركيب قرار داد.

حتما وقتي اين دو كشــتيگير براي قهرماني آسيا انتخاب ميشوند، برای قهرماني جهان كه تقريبا دو ماه ديگر برگزار ميشــود هم انتخاب ميشــوند. احتماال بعد از آن هم دوباره بايد براي اميدهاي جهان انتخاب شوند و اين همه مسابقه فرسايشي آيا باعث از بين رفتن اين كشتيگيران نميشود؟

هميــن اتفاقات در گذشــته نه چندان دور بــراي رامين طاهري و خيليهای ديگر رخ داده است. رامين طاهري در مسابقات قهرماني آسيا در ســال 2014 توسط محمد بنا به تيم ملي بزرگساالن دعوت شد و در مســابقات قزاقستان هم كشتي گرفت اما بعد از اينكه محمد بنا به خاطر برخي از مشــكالت از تيم ملي بزرگســاالن جدا شد، سرمربي وقت تيم جوانان براي اينكه از طالي طاهري مطمئن بود او را به تيم جوانان دعوت كرد و تقريبا در فاصله 40 روزه مســابقات جوانان با بزرگســاالن، رامين طاهري راهي اوالن باتور مغولســتان شد و با طالي جوانان آسيا برگشت و دو ماه بعد راهي جوانان جهان شــد اما وزن كم كردنهاي زياد مانع از موفقيت طاهري شد و هم تيم ضربه خورد و هم طاهري.

مســابقات كشتي فرنگي جوانان آسيا رقابتهاي خيلي سطح بااليي نيســت اما با اين حال كادر فني همه داشتههايش را براي اين مسابقات هزينه كرده در حالي كه بايد تالش ميشد با اعزام نفرات جايگزين به اين رقابتها به فكر ساختن نفرات جديد به جاي كاويانينژاد و ميرزازاده بود.

اين انتخاب نشــان ميدهد كه قهرماني در آسيا از هر چيزي مهمتر اســت و اين حتما با شعار آيندهنگري و آيندهســازي فدراسيون تفاوت زيادي دارد.

اقدامي كه در كشتي آزاد به خوبي رعايت شده و تقي اكبرنژاد تقريبا يك تيم جديد را براي جوانان قهرماني آسيا انتخاب كرده است.

بــا انتخاب اكبرنژاد در وزن 57 كيلوگــرم رضا عليجانزاده، در وزن 61 كيلوگرم مجيد داســتان، در وزن 65 كيلوگرم اميرحسين مقصودي، در وزن 70 كيلوگرم اميرحســين كاووســي، در وزن 74 كيلوگرم علي ســوادكوهي، در وزن 79 كيلوگرم ســجاد غالمي، در وزن 86 كيلوگرم سيدســجاد ســيدي، در وزن 92 كيلوگرم عباس فروتــن، در وزن 97 كيلوگرم سجاد عزيزي و در وزن 125 كيلوگرم امير ياري راهي مسابقات جوانان آسيا شدهاند. رقابتهاي كشتي فرنگي روزهاي 26 و 27 تيرماه و رقابتهاي كشتي آزاد روزهاي 30 و 31 تيرماه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.