تمجيد كلوپ از لوورن به خاطر درخشش در جام جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دژان لــوورن مدافع كــروات ليورپول برخــالف عملكــرد پراشــتباهش در فصل گذشــته به همراه ليورپول در جام جهاني براي تيم ملي كشــورش نقش يك صخره نفــوذ ناپذير را بازي كــرده و در صعود آن به فينال سهم بسزايي داشته كه اين باعث خرسندي ســرمربي باشــگاهي او، يورگن كلوپ شده است. سرمربي آلماني قرمزهاي مرسيســايد درباره مدافــع مياني تيمش گفت: «مردم اغلب اوقــات درباره بازيكنان خيلــي زود قضاوت ميكننــد. از زماني كه من ســرمربي ليورپول شــدهام، شايد دژان ســه يا چهار بار اشــتباه كرده باشد كه دو بار آنها در بازي مقابــل تاتنهام بود اما من مطمئنم كه تعداد اشــتباهات او 15 يا 20 تا نبوده اســت. 90 درصــد از زماني كه او در زمين بازي بــوده، عملكردي فوقالعاده داشــته و 95 درصد مــوارد هم عملكردش قابل قبول بوده اســت. شايد تنها 5 درصد، او در اوج بازي نكرده باشد. با اين حال شما چنين مشــكالتي را تقريبــا در ميان تمام بازيكنان دنيا ميبينيد. او تا االن مســابقات فوقالعادهاي داشته است. من واقعا براي او خوشحالم. كرواسي كشور كوچكي است اما تمام بازيكنانش بزرگ هســتند. كاري كه آنها دارند انجام ميدهند تحســينبرانگيز است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.