داليچ: اميدواريم مودريچ بهترين بازيكن جام شود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

زالتكو داليچ، مربي كرواســي از لوكا مودريچ، ســتاره اين تيم ســتايش كرده اســت. كرواسي پس از پيروزي دو بر يك مقابل انگليس به ديدار نهايي جام جهاني راه يافت.

رســانههاي انگليســي پيش از بازي بخت صعود تيمشــان را باال ميدانستند و اعتقاد داشــتند انگليــس تيمي برتر از كرواســي اســت. داليچ در اين باره گفت: «ما در نيمه دوم و در وقت اضافه تيم برتر ميدان بوديم. ما هميشــه به رقيبان خود احترام گذاشتهايم و همين انتظار را هم از آنها داريم. شايد تيم انگليس و رسانههاي انگليســي اين بار چنيــن كاري را انجام ندادند اما همين ديد آنها باعث انگيزه پيدا كردن بيشتر ما شــد البته فوتبال همين است. شايد اين اتفاقات باعث شد ما بهتر عمل كنيم اما در هر حال ما انگيزه كافي را داشــتيم تا به فينال برســيم و مردم را خوشــحال كنيم. شايد اين كار آنها كمي بــه كمك ما هم آمد اما ما واقعا به چنين چيزي نياز نداشتيم.»

او درباره ديدارهاي دوســتانه تيمش پيــش از جام جهاني گفــت: «ما تصميم گرفتيم مقابل تيمهايي بازي كنيم كه در جام جهاني حاضر هستند و همين درس بزرگي به ما داد. به اين ترتيب توانســتيم تا جاي ممكن ايرادات تيم را شناســايي كنيم، مشكالتي كه در بازيهاي دوستانه پديدار شدند. بازيكنان انتقاداتي كه از آنها شــد را پذيرفتند، آنها را بررسي كردند و بهتر شــدند. اين ديدارهاي دوســتانه به ما كمك بســياري كرد و حاال ما اينجا به فينال جام جهاني رسيدهايم.»

از او سوال شــد، آيا نگران اين است كه فرانســه برنامــه خاصي بــراي مهار مودريچ داشته باشد و او گفت: «ما نگران نيســتيم كه آنها تالش كنند مودريچ را از جريان بازي حذف كنند، چون ما بازيكنان ديگري هم داريم. خوشحال ميشويم اگر مودريچ بهعنوان بهترين بازيكن تورنمنت شناخته شــود. او با باشــگاهش فاتح هر جامي شده اما با تيم ملي به اين افتخارات نرسيده است. در اين صورت او مهر تاييد را روي دوران فوتبالــش دريافــت خواهد كرد.»

هر ســه بازي كرواســي در مرحله حذفي به وقت اضافه كشــيده شد و اين تيم يك روز هم كمتر از فرانسه استراحت ميكند. داليچ ميگويــد: «ما تنها تيمي هســتيم كه معادل هشت بازي در زمين حاضر بودهايــم (آنهــا 90 دقيقه هم در وقتهاي اضافــه بازي كردهاند). كار براي بازيكنان من بينهايت دشــوار اســت اما هرچه اوضاع ســختتر شود، انگار ما بهتر كار ميكنيــم و هيچ ترســي نداريم. من مطمئنم كه تيم ما به آمادگي برميگردد و حالمان خوب خواهــد بود. ما به فينال جام جهاني رســيدهايم و هيــچ بهانهاي نبايد داشــته باشــيم. ما كامال آماده اين بــازي خواهيم بود چــون چنين فرصتي در زندگيتان تنهــا يك بار پيش ميآيد. اوضاع بسيار سخت خواهد بود اما مطمئنم كه انرژي و انگيزهاي كه الزم داريم را پيدا خواهيم كرد.»

او درباره تاريخســازي تيم كرواسي هــم گفت: «مــا از اين جهــت در تاريخ جــاي خواهيم گرفت كه در كنار اروگوئه، كمجمعيتترين كشــورهايي هستيم كه بــه فينال جــام جهانــي راه يافتهايم. ما بينهايت به بازيكنانمان افتخار ميكنيم. اين يكي از بزرگترين دستاوردهاي تاريخ ورزش كرواسي است. ما افتخارات ورزشي ديگري هم داشتهايم اما فوتبال نسبت به ورزشهاي ديگر با استقبال گستردهتري مواجه است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.