مسابقهاي كه هيچ كس دوست ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

موفقيــت در جــام جهاني اشــكال مختلفي دارد. بــراي بعضي تيمها، همين كه در تورنمنت حاضر باشند، دستاوردي تاريخي است.

پاناما به بردن مسابقهاي نزديك نشد اما هواداران اين تيم نخســتين گلشان در تاريخ جام جهاني را چنان جشن گرفتند كــه گويا قهرمان شــدهاند امــا براي 31 تيــم از 32 تيمي كه هر چهار ســال يك بار بــه جام جهاني صعــود ميكنند، اين تورنمنت پاياني تلــخ دارد و اين واقعيت اســت بخصوص براي آن تيمهايي كه در نيمهنهايي ميبازند.

در حالي كه رســيدن به نيمهنهايي براي هر تيمي موفقيت بزرگي محســوب ميشــود اما اينكه در گام آخــر مانده به فينال و داشتن شــانس قهرماني شكست بخــوري، حس ويران كنندهاي دارد. براي بدترشــدن اوضاع، عالوه بر اينكه شانسي براي بردن تورنمنت نداري بايد يك بازي ديگر انجام دهي كه اساسا بيفايده است، ردهبندي ســومي و اين چيزي اســت كه بلژيك و انگليس در بــازي امروز عصر به آن دچار هســتند و از بامزگي جام جهاني روسيه اينكه دومين بار است كه دو تيم به مصاف هم ميروند و دومين بار اســت كه نتيجه مسابقه تا حد زيادي اهميتي براي دو تيم ندارد.

در آخريــن بــازي مرحلــه گروهي، بلژيــك و انگليس صعودكــرده به مرحله يكهشــتمنهايي بــا هم روبهرو شــدند در حالــي كه تنها جايگاهشــان در گروه اهميت داشــت. به خاطر شكل قرعه، به نظر ميرســيد كه هيچ كــدام از دو تيم ميلي بــراي پيروزي ندارنــد چون تيمي كه در گروه اول ميشد در «طرف مرگ» قرعهكشــي قرار ميگرفت و مجبور بود با رقباي سرســختي در مسير فينال روبهرو شــود. بلژيك با 9 تغييــر و انگليس با 8 تغيير به ميدان رفتند.

بلژيــك آن بازي را بــرد و در همان طــرف قرار گرفت، اين تيم بعد از پيروزي برابر ژاپن حريف برزيل شد و بعد از غلبه بر سلسائو نتوانســت از فرانسه عبور كند. انگليس راه آســانتري را در پيش گرفت و با شكســت كلمبيا و سوئد با يك نمايش نااميدكننده مقابل كرواســي از رسيدن به فينال باز ماند.

حــاال دوبــاره دو تيم با هــم بازي ميكنند در ديداري كه هيچ كدام چندان اهميتي برايش قايل نيســتند. جذابترين بخش اين مســابقه ميتوانــد براي روملو لوكاكو باشــد كــه بــا زدن دو گل باالتر از هــري كين كفش طال بگيــرد يا اينكه مهاجم انگليس با زدن يك گل ديگر هفت گله شــود و بهترين گلزن تاريخ كشورش در يك دوره جام جهاني لقب بگيرد.

امــا حداقــل اينكه اين بــازي مثل مســابقه اول دو تيم كسالتآور نباشد. آن بازي را هيچ كدام نميخواستند ببرند اما در اين بازي بدون اينكه فشــاري احساس كنند يا استرســي داشته باشند، به دنبال ارائه يك نمايش مهيج و جذاب هستند.

نميشــود روي هيچ مســابقهاي در جام جهاني، نام «بيفايده» گذاشــت، اين تورنمنت هر چهار ســال يــك بار برگزار ميشــود و براي همين هــر ديدار ارزش خاصــي دارد چون به ندرت اتفاق ميافتد اما ميتوان گفــت انگليس و بلژيك دو تا از كماهميتتريــن بازيهاي جام جهاني 2018 را برگزار كردند. در حالي كه بازي اول دو تيــم عواقــب زيادي بــراي برنده داشت اما اين يكي هيچ خاصيتي ندارد.

گرت ساوتگيت مربي انگليس بعد از باخت 2 بر يك برابر كرواسي درباره بازي ردهبندي با بلژيك گفت: «اين مسابقهاي است كه هيچ كس نميخواهد در آن بازي كنــد. البته ما به دنبال پيروزي هســتيم بنابراين خودمان را آماده ميكنيم تا تيم تورنمنــت افتخارآميزش را با يك پيروزي به پايان برســاند هر چند براي فكركردن بــه آن بازي بعد از ايــن باخت كمي زود است.»

روبرتــو مارتينس مربــي بلژيك هم بعــد از باخت يك بر صفر مقابل فرانســه گفــت: «نميشــود خيلي براي مســابقه ردهبندي احساس داشــت. شما به خاطر باختن نيمهنهايي ناراحت هستيد و سخت است كه تصور كنيد يك بازي ديگر حس مثبتي داشــته باشد. البته تالش ميكنيم بازي را ببريم چون ســوم شــدن در جام جهاني فرصتي اســت كه هميشــه پيش نميآيــد. فوتبال بلژيك تنهــا يك بار تا نيمهنهايي رفته كه در سال 1986 چهارم شده است.»

بازي ردهبندي سومي از سال 1980 از جام ملتهاي اروپا حذف شــد اما فيفا همچنان مصر به انجام برگزاري اين بازي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.