الم: يواخيم لوو بايد شيوه رهبرياش را تغيير دهد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فيليپ الم، كاپيتان و مدافع سابق تيم ملي آلمان به ســرمربي ايــن تيم، يواخيم لوو توصيه كرد كه شــيوه مربيگرياش را تغييــر دهد تا از تكــرار ناكامي بزرگي كه در جــام جهاني به نام و شــاگردانش ثبت شد پيشــگيري كند. بعد از حذف ناباوارانه مدافع عنــوان قهرماني جام جهاني 2018 از مرحله گروهي ســواالت زيــادي درباره صالحيــت لوو براي ادامــه دادن به كارش بهعنوان ســرمربي ژرمنها مطرح شــد اما او در نهايت ماند. الم 34 ســاله اما معتقد است كه لوو بايد در شيوه كارياش يكسري تغييرات انجام دهد. او در ســايت لينكدين نوشــت: «من مطمئنم كه يوگــي لوو اگر ميخواهد دوباره با نسل جديد مليپوشان آلمان موفق باشــد بايد شيوه رهبرياش را تغيير دهد. اين نشــانهاي از ضعف نيســت بلكه دليلي براي پيشــرفت است. او بايد به بازيكنان ايــن موضوع را تفهيم كند كه در قبال تيم مســووليت دارند. كادر فني شايد فكــر ميكند كه رهبري موفقي كه در جام جهاني قبلي منجر به قهرماني تيم شد، در اين دوره هم جواب ميدهد و كافي است اما لوو بايد روشی سختگيرانهتر در پيش گرفته و تصميماتــي قاطعانهتر از آنچه كه تيم به آن عادت كرده، بگيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.