افتخار و اميد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

انگليس به خانه برميگردد نه جام جهاني

تيم جوان و جسور انگليس، ميليونها هوادار را به اين باور رساند كه «جام جهاني به خانهاش برميگردد» اما ويژگيهاي قديمي در بدترين زمان برگشت تا فرصت تاريخي نخستين حضور در فينال جام جهاني بعد از 52 سال از بين برود.

شب طوالني مسكو كه به باخت 2 بر يك برابر كرواسي انجاميد، نميتوانست شروعي بهتر از اين داشته باشد. كايران تريپير در دقيقه پنج ضربه آزادي را وارد دروازه حريف كــرد كه مايه مباهات الگويش، ديويد بكام بود؛ نهمين گل از 12 گل انگليس در اين جام كه با ضربات شروع مجدد به ثمر ميرسيد.

اينگونه ضربات فقط بخشــي از نكات ريز بسياری بود كه مورد توجه گرت ســاوتگيت و كادر فنياش قرار داشــت و به نمايش فراتر از انتظار «سه شير» انجاميد كه براي نخســتين بار بعد از ســال 1990 به جمع 4 تيم برتر جام راه يافت. مربي انگليس با اســتفاده از تجربههاي چهــار هفته اخير حاال بايد روي بهبود خالقيت در جريان بازي بيشتر تمركز كند تا در يورو 2020 كه نيمهنهايي و فينالش در ورزشگاه ويمبلي برگزار ميشود، نتيجه بهتري بگيرند.

بازيكني كه انگليس دوســت داشت فرصت پيدا كند، يعني گلزن اول جام، هــري كين بهترين موقعيت را در نيمه اول از دســت داد و همان، نقطه عطفي شــد براي هواداراني كه هميشــه فكر ميكنند اگر آن توپ گل شــده بود، چه اتفاقي ميافتاد.

در 45 دقيقه اول، كرواسي تيم مسني به نظر ميرسيد كه با زحمت بسيار و بعــد از دو بازي 120 دقيقهاي و ضربات پنالتــي به نيمهنهايي جام آمده بود. انگليــس هم در تضاد با تورنمنتهاي نااميدكننده قبلي، ويژگياش در روســيه بــازي بدون ترس و توانايي حفظ مالكيت توپ بــود اما ضعف روحي تيم جوان ســاوتگيت بعد از شروع نيمه دوم خودنمايي كرد، به جاي اينكه با تالش براي رســيدن به گل دوم كار بازي را يكســره كنند، انگليس عقب نشست و به خط مياني كرواســي كه بازيكنان توانايي در حمل توپ داشــت يعني لوكا مودريچ، مارسلو بروزوويچ و ايوان راكيتيچ، اجازه داد كنترل بازي را به دست بگيرد.

بعد از آنكه ايوان پريشــيچ با ضربهاي آكروباتيك در فاصله 22 دقيقه مانده به پايان گل تســاوي را زد، كمتجربگي انگليسيها بيش از پيش نمود پيدا كرد و پاسهاي عجوالنه آنها به مقصد نميرســيد و تنها تيرك دروازه مانع از يكسره شدن بازي به وسيله پريشيچ در 90 دقيقه شد.

نمايــش جوردن پيكفورد در اين جام يكــي از نقاط مثبت تيم ســاوتگيت بود. ســتاره پيروزي در ضربات پنالتي برابر كلمبيا و بهترين بازيكن برد برابر سوئد در يكچهارمنهايي، روي ضربه ماريو مانجوكيــچ در آخرين دقيقه نيمه اول وقــت اضافه عالي واكنش نشــان داد و تيمش را حفظ كرد اما مهاجــم يوونتوس مرتبه بعد كه فرصت پيدا كرد و مثل روح پشــت دفاع انگليس ظاهر شد، از فرصتش بهترين استفاده را برد و گل برتري را زد.

وقتي ســوت پايان زده شــد، بازيكنان انگليس روي زمين افتادنــد، برخي اشــك ميريختنــد و از نظر جســمي و روحي تهي شــده بودند اما وقتي ســاوتگيت آنها را بلند كرد، كنار هم ايســتادند و با تشويقي جانانه از سوي هزاران هوادار مسافر پشت دروازه بدرقه شــدند به خاطر عملكرد فوقالعادهاي كه در اين جام از خود به نمايش گذاشتند.

حاال آنها و نــه جام جهاني، به خانه برميگردند در حالي كه چيزهايی براي افتخار دارند و اميدوارند كه بهترين ســالهاي اين نسل از بازيكنان انگليس پيش رو است.

منبع: خبرگزاري فرانسه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.