ژيرو: اين فينال براي ما با فينال يورو فرق دارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اوليويه ژيرو مهاجم تيم ملي فرانســه ميگويد حاال كه تيمش از مســير ســخت به فينال جام جهاني 2018 رســيده است نميخواهــد ايــن فرصت ايــدهال را براي افزايــش تعداد قهرمانيهــاي خروسها به دو قهرمانی از دســت بدهد. او و يارانش دو ســال پيش در فينال يورو 2016 در خانه به پرتغال باختند اما معتقد اســت كه اين بار با تمركز بيشــتر ميتوانند آن ناكامي را جبران كنند. مهاجم 31 ســاله آرسنال كه انتظــار ميرود يك بار ديگــر مهاجم نوك تركيب اصلــي خروسها در بــازي فينال مقابل كرواســي باشد، گفت: «اين فينال با فينال يورو فــرق دارد. بعد از مرحله نيمه نهايي يــورو كه در آن آلمان را شكســت داديم، ما كمي خوشــبين بوديم در حالي كه داســتان بازيمان در نيمــه نهايي اين جام جهاني برابر بلژيك فرق داشت. حسي كه االن براي فينال داريم شــبيه حسمان براي فينال يورو نيســت. با اين حال هنوز هــم ميدانيم كه بايد اين بــازي را ببريم. تيم واقعا تمركز دارد و حواســش براي به پايان رســاندن كار جمع اســت. به همين دليل ميگويــم كه اين فينال فرق دارد. ما راهي طوالني را براي رسيدن به اينجا طي كردهايم و به همين راحتي نميخواهيم اين فرصت را از دست بدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.