آمار بلژيك - انگليس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بلژيك بــا بردن پنج بــازي ابتدايــياش در اين جــام ركــورد زد. اين تیم در ايــن جام فقــط در مســابقه نیمهنهايي با فرانســه نتوانســت گل بزند اما بــا زدن 14 گل همچنــان بهترين خــط حمله را در اختیار داشــته اســت. بلژيــك 9 گلــزن در ايــن جــام داشــته امــا ركــورد در اختیــار فرانســه 1982 و ايتالیــاي 2006 بــا 10 گلــزن اســت. انگلیــس بــا زدن 12 گل بهتريــن عملكرد خــود در تاريخ جــام جهاني را داشــته، ركورد قبلــي 11 گل در جام جهانــي 1966 بود كه قهرمان شــدند. از تركیــب 23 نفره بلژيك 11 نفر در باشــگاههاي انگلیســي بــازي ميكنند. دو تیــم 22 بــار با هم بــازي كردهاند كه انگلیــس 14 برد و بلژيك ســه برد داشــتهاند. دو تیم قبل از اين جــام دو بار در جام جهاني با هم روبهرو شــده بودند در ســال 1954 كه 4 بر 4 مســاوي شدند و در ســال 1990 كه با گل وقت اضافه ديويــد پالت انگلیس برنده شــد و بــه يكچهارمنهايــي صعود كرد. دو تیم در بازي ردهبندي قبلي خود شكســت خوردهاند، بلژيك در ســال 1986 4 بر 2 به فرانســه باخت و انگلیس چهار ســال بعد 2 بر يك مغلوب ايتالیا شد. بــه نظر ميرســد اين بــازي پرگل باشــد چون هر چهــار برنــده قبلي آن 3 گل زدهانــد: تركیــه ،)2002( آلمــان 2006( و )2010 و هلنــد .)2014(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.