فرماند‌هاي‌جا ‌هطلب‌براي‌دفاع‌از‌سنگر‌كاتاال‌نها

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - بن‌هي‌وارد ‪Ben Hayward‬

کلمان لنگلــه در بهترين زمان به هدفش رســيد. اين مدافع مياني 23 ســاله ماه ژانويه ســال 2017 به سويا پيوســت و خيلي سريع در ايــن تيم جا افتاد و خــودش را به بازيكني محبوب در ســانچس پيســخوان تبديل کرد، آنقدر که نه فقط هواداران ســويا بلكه تعدادي از بزرگترين باشــگاههاي اروپايي هم شــيفته تماشاي بازيهايش شدند. يكي از آنها بارسلونا بود. آبي و اناريها در بازار تابســتاني امسال به دنبال خريد يك يا شايد هم دو مدافع بودند و سرمربيشان ارنستو والورده هم ترجيح ميداد مدافعي به تيم اضافه شــود که پيش از اين در الليگا بازي کرده و با ســبك بازي اسپانياييها آشنا باشد.

بارسلونا درباره آينده مدافع مياني خودش ساموئل اومتيتي و احتمال رفتن او نگرانيهايي داشت هرچند که او در ماه ژوئن سرانجام خيال بارســاييها را راحت و با آنها تمديد کرد. حاال او ميتوانــد در کنار هموطنــش در مرکز خط دفاعي بارسا يك زوج فرانسوي را تشكيل دهند چرا که لنگله رسما به بارسلونا پيوست.

ســويا اميدوار بود که مدافع ميانياش را يك فصــل ديگر هم نگه دارد اما وضعيت مالي اين باشــگاه به گونهاي است که آن را هميشه مجبــور به وداع با بهترين بازيكنانش ميکند و لنگله هم يكي از آنها بود. اين بازيكن فرانسوي آخرين نفر در صف بازيكنان بااســتعدادي بود که مونچي، مديربرنامههاي کاربلد ســابق سويا – کســي که االن بــراي رم کار ميکند – به آندلس برد؛ يكي مثل دني آلوز، ســيدو کيتا و آدريانو که همگي آندلس را به مقصد بارســلونا ترك کردند.

او در 21 ســالگي از تيم نانســي به سويا پيوســت اما اعتراف کرد که در نوجوانياش هم مورد توجه باشگاه اسپانيايي قرار داشت و وقتي که 17 ســاله بود مونچي بــا والدينش صحبت کــرده بود. مونچي حــاال در رم کار ميکند اما لنگلــهاي که او براي ســويا خريد، مانند هديه و ميراثي بود که او براي اين باشــگاه آندلســي به يادگار گذاشت. لنگله در فصل گذشته بيش از تمام بازيكنان ســويا بــازي کرد و زماني که وينچنزو مونتال ســرمربي تيم بــود، در هر دو بازي رفت و برگشــت مقابل منچســتريونايتد در مرحله يك هشــتم نهايي ليــگ قهرمانان نقشي پررنگ داشــت و باعث صعود سويا شد. از بخت بد ســويا، اين بازيكن نميخواهد بماند و اين بهترين خبر براي بارســا بود که از يكي دو ماه پيش براي خريدنش دســت به کار شده و آنقدر شــيفته او شده بود که حتي حاضر شد 6 ميليون يورو بيش از غرامت فسخ قراردادش با ســويا، به اين باشــگاه بپردازد تا اين بازيكن را بخرد. بارســا اما با پرداخت 36 ميليون يورو صاحب يك مدافع مياني پرســرعت، با قدرت بدني باال و درك باال بر جاگيري در زمين بازي شده است که جزو آيندهدارترين مدافعان نسل خودش محسوب ميشود. منبع: سايت گل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.