فانباستن: نیمار مردم را به خنده میاندازد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مارکو فانباســتن، مهاجم ســابق تيم ملی هلنــد گفته که کارهــای نيمــار در زمين و واکنشهــای اغراقآميــز او نسبت به برخوردهای فيزيكی حريفان، مايه خنده همه شده است.

فانباســتن که مدير ارشد توســعه فيفا اســت، گفته اين بازيكــن برزيلی بايــد در آينه خود را ببيند: «اين در کل رفتار خوبی نيســت. شما بايد نهايت تالش خود را انجام دهيد، ولی اگر خواستيد فيلم بازی کنيد، مشكلی برای شما حل نمیشود. به نظرم او شخصا بايد اوضاع را درك کند. هميشه خوب است که در فوتبال طنز وجود داشته باشد، و او هم مردم را به خنده میاندازد، و ايــن نكته مثبتی است!»

البتــه روی نيمــار بيش از هر بازيكــن ديگری در جام جهانی خطا شــده اســت، اما تالشهای او بــرای فريب داور باعث شده که طنزهای زيادی دربارهاش ساخته شود.

کارلــوس آلبرتــو پريرا، رييس گــروه مطالعــات فنی فيفا هم گفته کــه روی نيمار خطاهــای بــدی انجام شــده اســت: «او را زيــاد میزننــد. روی او خطاهــای زيادی انجام میشــود. گاهی او غيرعمد به زمين میافتد. او باعث شده که تيم برزيل چنين وجههای پيدا کند اما در هر حال او بازيكنی است که تفاوت را برای ما رقم میزند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.