مینا:‌روزهاي‌خیلي‌سختي‌را‌در‌بارسلونا‌گذراندم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يــري مينــا دربــاره دوران حضور در بارسلونا صحبت کرده و گفته روزهاي بسيار دشواري را در اين باشگاه سپري کرده است. او گفته اميدوار است روزي به تيمي برود که فشار در آن کمتر باشد.

اين مدافع ميانــي بلندقامت در ژانويه با قيمت 11/8 ميليون يورو از پالميراس به بارسلونا منتقل شد اما تنها در پنج بازي در الليگا به ميدان رفت و اغلب حتي به نيمكت هم نميرســيد. او گفــت: «زماني که ديدم حتي روي نيمكت هم نيستم و اصال در نظر گرفته نميشوم، تصميم گرفتم تنها در خانه تمرين کنم. ســخت است که همتيميها و بازيهــاي تيمتــان را در تلويزيون ببينيد. براي من روزهاي ســختي بود که آرزو دارم چنين روزهايي نصيب بازيكن ديگري نشود.

لحظات بســيار دشواري را گذراندم که برايم بســيار ناراحتکننده بود چون واقعا خوب کار نميکــردم. لحظات زيادي پيش آمــد که اميــد پيدا کرده بــودم که اوضاع عوض شــود اما اين اتفــاق نميافتاد. حس کردم همه چيز به ضــرر من پيش ميرود. انگار هيچ چيز درســت جلو نميرفت. من حتي نميتوانســتم پاس درســتي بدهم،

ديلي ميلاستقبال ويژه بازيکنان بلژيك از روبرتو مارتينس كه 45 ساله شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.