امري:‌از‌ونگر‌مشاوره‌نم‌يگیرم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اوناي امري قصد ندارد که از آرســن ونگر مشاوره بگيرد. مربي جديد آرسنال که جانشين ونگر شده است، البته در اجالس مربيان در نيون ســوييس بــا ونگر ديدار خواهد کرد اما ميخواهد دوران خودش را در آرسنال رقم بزند.

امــري گفته اســت: «هــر مربي بايد بازيكنــان را بشناســد. رابطــه مربيان با بازيكنــان با هــم فرق ميکنــد و من هم شخصيت خود را دارم.

مــن ميخواهم نظر شــخصي خودم را دربــاره بازيكنان داشــته باشــم و براي اين کار، با هر بازيكن به صورت مســتقيم صحبــت ميکنم. من اطالعــات بازيكنان باشــگاه را از افرادي که اطرافم هســتند، دارم. اطالعات آرســن هم بــراي من مهم است اما بهترين کار اين است که به صورت مستقيم با بازيكنان ارتباط داشته باشم و با آنها صحبت کنم.

طبيعي اســت که هر سال ما در نيون ســوييس گرد هم ميآييــم و با هم حرف ميزنيم. مطمئنم که در هفته يا ماه بعد يا در آيندهاي نزديك با هم صحبت خواهيم کرد.»

امــري ميخواهد در نخســتين فصل حضــور خود در آرســنال، اثر خــود را بر تيم به جا بگــذارد. پنج بازيكن تاکنون به آرسنال اضافه شدهاند: لوکاس توريرا، برند لنو، ســوکراتيس پاپاســتاتوپولوس، ماتئو گندوزي و اســتفان ليشتاشــتاينر. جك ويلشر، سانتي کاســورال و پر مرتساکر هم از تيم اصلي جدا شدهاند.

امري ميگويد فعاليت بيشتري در بازار نقل و انتقاالت نخواهد داشت: «بازيكناني که نياز داشــتيم را خريديم و تنها اگر يك فرصتي عالي براي خريد بازيكن پيش بيايد

ديلي ميل- سايت ديلي ميل با انتشار اين عکس نوشت، مودريچ بايد امسال توپ طال را ببرد و نخستين بازيکن از سال 2008 شود كه انحصار رونالدو و مسي بر اين جايزه را ميشکند.

او را خواهيم خريد. طبيعي اســت که ما به فكر خريد بازيكنان جوان هســتيم که يا با مــا بمانند يا به تيمهــاي ديگر قرض داده شوند اما در حال حاضر به نظرم تيم کامل اســت و اين امكان وجود دارد که يكي، دو بازيكن بروند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.