نكونام: به ورزشگاهي غير از ورزشگاه وطني فكر نميكنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جواد نكونام ســرمربي تيــم فوتبال نســاجي قائمشــهر درباره آماده نشــدن ورزشــگاه شــهيد وطني قائمشــهر براي مســابقات ليگ برتر ميگويد: «متاســفانه خبرهــاي خوبــي از رونــد آمادهســازي ورزشگاه شهيد وطني به گوشمان نميرسد. اخباري كه ميشنويم ناراحتكننده است. تا جايي كه من مطلع شــدهام ورزشگاه حاضر نيست و به شــروع بازيهاي ليگ برتر هم نميرســد. براي ما هفتههاي ابتدايي ليگ برتــر اهميت زيــادي دارد. قصــد داريم با حمايت هــواداران امتياز جمع كنيم اما اگر قرار باشد در ورزشــگاه خانگي خودمان به ميدان نرويم، با مشكل روبهرو ميشويم. يك استان اســت و يك تيم. از روزي كه نساجي به ليگ برتر صعود كرد، بايد سريعا كار آغاز ميشد. به نظر من اگر ورزشگاه آماده نشود يعني به طرفداران فوتبال بياحترامي شده است. آنها با هزار اميد و آرزو منتظر هستند بازيها شــروع شود.» او نگرانيهاي زيادي بابت هواداران دارد و می گويد« خيليها به ما ميگويند تنها دلخوشيشان تيم نساجي مازندران اســت و بيصبرانه منتظر هستند تا بازيها شروع شــود و به ورزشگاه بيايند. ميزباني كمترين حق اين هواداران عاشــق اســت. حاال ما بايد به اين هوادار چه جوابي بدهيم؟ بگوييم متاســفانه ورزشگاه آماده نيست و از خانهات بازي را ببين؟ هوادار چه گناهي دارد؟ واقعا آماده كردن يك ورزشگاه اينقدر كار سختي است؟ وقتي با صعود تيم به ليگ برتر اينگونه مردم خوشحال شدند و به خيابانها ريختند، چرا نبايد فكر اساسي براي ورزشگاه ميشــد؟ بايد چقدر هزينه شــود تا اينگونه مردم شاد شــوند؟ وقتي فوتبال توانســته، چرا نبايد بــه خاطر اين هواداران يك ورزشگاه را آماده كنند؟ روزي كه همه قــول ميدادند من گفتم االن زمان عمل كردن اســت. آماده نشــدن ورزشگاه نســاجي بزرگترين ضربه به تيم ما پيش از شروع فصل است. خيلي از تيمها هزينههاي سنگين كردهاند و ما تنها دلخوشيمان اين بود كه بتوانيم از امتيــاز ميزباني و حمايت تماشاگران خود استفاده كنيم. يك استان است و يك تيم ؛ واقعا نبايد يك عزم استاني ميشد تا ورزشــگاه آماده شود؟ هوادار چه گناهي كرده است؟» اما ورزشگاه جايگزين كدام اســتاديوم خواهد بــود. « من اصال به ورزشــگاهي غير از ورزشــگاه وطني فكر نميكنم. همه بايد دست به دست هم دهند تا ورزشگاه آماده شــود. اين حداقل كاري اســت كه ميتوانيم براي مردم مازندران و قائمشهر كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.