گلمحمدي:شركت نفت مالك اين باشگاه است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه نفت تهران در روزهايي كه تيمهاي ليــگ برتري و ليگ يكي خودشــان را براي حضور در رقابتهــاي پيش رو آماده ميكنند، حال و روز خوبي ندارد. اين تيم بدون بازيكن، مربي و مالك گوشــهاي رها شده تا شايد كســي سرش به ســنگ بخورد و عهدهدار اين تيم شود. باشگاه قديمي نفت تهــران در اواخر ليگ هفدهــم از مالك پرهياهويش پس گرفته شــد و به شركت تهران كاررسا واگذار شد و تقريبا شرايط خوبي داشت تا اينكه درگير مشــكالت مالكان قبلي شــد و مجمع موسسان باشــگاه نفت نامه واگذاري اين تيم به اين شــركت را امضا نكرد تا نفت تهران در سراشــيبي ســقوط قرار گيرد و در نهايت به ليگ يك ســقوط كند. مالك باشــگاه نفت پيش از پايــان ليگ برتر اعالم آمادگي كرده بود تا با نهايي شــدن واگذاري اين تيم به شــركت مذكور، بدهيهاي نفت را پرداخت كند و مقدمات حضور مجدد اين تيم قديمي را در ليگ برتر فراهم كند. با اين حال پس از ســقوط نفت به ليگ يك، باز هم تيم به شــركت تهران كاررسا واگذار نشد تا پس از چند نامه نگاري، اوايل تيرماه، رضا گلمحمدي مديركل ورزش و جوانان اســتان تهران، دوباره مالكيت نفت به مجمع موسســان باشگاه نفت يا همان شركت نفت واگذار شــد. گلمحمدي ميگويد: «از نظر من، به خاطر اينكه شركت نفت باشــگاه نفت را واگذار نكرد، خودش مالك اين باشگاه است و بايد تاوان تعهداتش را بدهد.»

اما درباره نقش مديرعامل شــركت ملي نفت در نهايي نشــدن انتقال باشگاه نفت، ناصر فريادشــيران يكي از مربيان نفت تهران اينطور ميگويد: «براي واگذاري باشــگاه نفت، باالترين مقام شركت ملي نفت كه مديرعامل اين شركت است، بايد اين موضوع را تاييد و امضا كند. متاسفانه دو ماه قبل از عيــد اين نامه نــزد آقاي كاردر ميرود اما او امضا نكــرد. زماني كه آقاي فردوسي، مالك شركت تهرانكاررسا اين عدم همكاري را ديد، نامهاي زد كه چون باشگاه به او منتقل نشده، ديگر در باشگاه نفت هيچ كاره است و از آن زمان به بعد براي نفت هزينه نكرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.