تصميمهای تازه در راه تيمملی فوتسال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي فوتســال برخالف اينكه ســال گذشته روزهاي شلوغي داشت امسال را بايد بدون تورنمنت رســمي پشت سر بگذارد و به همين دليل هم برنامهاي براي تشــكيل اردو به صورت جدي نداشــته است. يك مرحله از اردوي تيــم ملي با حضــور بازيكنان منتخب ليگ در قالب تيم ملي ب برگزار شــد و قرار است بار ديگر آغاز شده و اينبار از 5 مرداد و پس از بررسي چهار هفته از ليگ برتر استارت بخورد. ســيد محمد ناظمالشريعه دراين باره ميگويد: «طبق برنامهريزي كه در كادر فني انجام شــده انشــاا... از 5 مرداد يعني هفته چهارم ليگ برتر فوتســال مجــددا تمرينات خــود را در اردوگاه تيمهــاي ملي با توجه به اردوهاي قبلي كه داشــتيم برگزار ميكنيم. اين تمرينات ادامــه همان تمرينات تيم ملي (ب) است به اين دليل كه به خاطر ماه مبارك رمضــان نتوانســتيم از تعــدادي از بازيكنان دعوت شده به تيم ملي (ب) تستهاي الزم را بگيريم و انشــاا... سعي ميكنيم تا زمان اين اردو در ايــن ۴ هفتهاي كه زمان باقي اســت اگر كادر فني بازيكن جواني را مشاهده كردند بتوانيم در همين اردو به تيم ملي دعوت كنيم. بعــد از اردوي 5 مــرداد تمرينات خود را كه مجموعهاي از بازيكنان تيم ملي ب و بازيكنان قديم اســت را به صورت يك روز درميان به طوري كه آســيبي به ليگ وارد نشود، شروع ميكنيم.» اما به نظر ميرســد ناظم الشريعه همچنان قصد ندارد پــاي بازيكنان بزرگ را به اردو باز كند. بعــد از قهرماني تيم ملي در آســيا و قهر چند بازيكن شاخص مثل مهدي جاويــد، فرهاد توكلي و احمد اســماعيل پور هنوز اردوي تازهاي تشكيل نشده تا مشخص شــود كه اين بازيكنان حاضر بــه حضور در اردوي تيم ملي هســتند يا نــه. بايد تا زمان تشكيل اردوي جديد صبر كرد و ديد كه چه اتفاقي براي آنها رخ ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.