مدافع تراكتورسازي به تيم بلژيكي پيوست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بســته بــودن پنجــره نقل و انتقاالت باشــگاه تراكتورســازي و اجازه نداشتن آنها در جذب بازيكن در فصــل گذشــته فرصت بســيار خوبي بود تا بازيكنان جوان اين تيم شايستگيهاي فنيشان را در زمين فوتبال ارائه دهند.

به دعوت يحيــي گلمحمدي ســرمربي وقت اين تيــم بازيكنان زيــادي در تمرين تيم بزرگســاالن حاضر شــدند. در واقع اين اتفاق به نوعي توفيق اجباري برايشــان بود. در اين ميــان چند بازيكــن از اين فرصــت اســتفاده كردنــد كه يكي از آنهــا محمد نــادري مدافع مياني تراكتورسازي بود.

ايــن بازيكــن جــوان در 23 مســابقه براي تيمش به ميدان رفت كــه در 21 بــازي حضــوري ثابت داشت. عملكرد خوب نادري در اكثر بازيهاي تراكتورسازي در ليگ برتر باعث شــد تا خيلي زود مورد توجه تيمهاي خارجي قرار گيرد و پلههاي ترقي را سريعتر طي كند.

او حــاال به ليــگ بلژيك رفته است. نادري با عقد قراردادي به تيم كورتريك بلژيك رفت. تيم كورتريك، فصل گذشته در ليگ بلژيك به مقام هفتم رســيد و يكي از تيمهاي نيمه مياني باالي جدول اين كشــور بود. بعد از رامين رضاييان، علي قليزاده، اميــد نورافكــن و كاوه رضايي حاال نادري پنجمين بازيكن ايراني شاغل در ليگ بلژيك خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.