نقل و انتقاالت ليگ يك

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيد اسماعيلبيگي با حضور در باشگاه مس كرمان و عقد قرارداد رسماً به اين تيم كرماني پيوســت. فرهاد كرمانشاهي دروازهبان فصل گذشته تيم فوتبال شهرداري تبريز با عقد قراردادي رسمي به جمع آبيپوشان سيرجاني پيوست.

همچنين محمدرضا پورمحمــد و مهرداد رضايي دو بازيكن خط مياني و بهمــن كامل مدافع فصل گذشــته اكســين البــرز، اميــر زليكانــي مهاجم فصل گذشــته تيم فوالد خوزســتان، مهــرداد قنبري مدافع گســترش فوالد، ميرهاني هاشمي مدافع فصل گذشته مشــكی پوشــان و محمدرضا قليزاده ديگــر خريدهاي ايــن تيم هســتند. قليزاده ســابقه بازي در تيمهاي پايه راه آهن، سايپا و اســتقالل تهران را دارد. همچنين اين بازيكن در بازيهــاي آســيايي6102-5102 در تيم ملي جوانان حضور داشــت. بهروز افشار مدافع فصل گذشته بادران تهران پس از مذاكره با اين باشــگاه و توافق نهايي قرارداد خود را به مدت يك فصل ديگر با بادرانيها تمديد كرد. البته مجتبي روشنگر دروازهبان فصل گذشته نساجي هم با عقد قراردادي رسمي به اين تيم پيوست.

محمود خميسي مدافع فصل گذشته نساجي مازندران با عقد قراردادي به خدمت تيم شــهرداري ماهشهر درآمد. اكبر صغيري مهاجم فصل گذشته گلگهر ســيرجان با عقد قراردادي رسمي به مس رفسنجان پيوست. محمد صادق كرمي مدافع نفت اميديه به قشــقايي شيراز رفت. ضمن اينكه مهدي خيري كاپيتان فصل گذشــته خونه به خونه بابل با عقد قراردادي يك ساله به آلومينيوم اراك پيوســت. مهدي رستمي، مدافع مياني ملوان بندرانزلي با پايان دوران خدمتش از اين تيم جدا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.