شاهين بوشهر سومين حریف سپيدرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ســپيدرود رشــت بــا مالكيت محمد نوين كه در اردوي تهران به ســر ميبرد پس از پيروزي 0-1 مقابل بادران در دومين بازي تداركاتياش هم با نتيجه 1-2 تيم دانشــجويان را شكســت داد. گلهاي تيم خداداد را حسين ابراهيمي از روي نقطه پنالتــي و محمد لطفي به ثمر رســاندند امــا كاروان تيــم فوتبال شاهين شهرداري بوشهر كه براي برپايي اردويــي 10 روزه امروز به تهران آمدهاند روز يكشنبه ۴2 تيرماه از ساعت 18:30 در زمين شــماره 2 ورزشــگاه آزادي به مصاف سپيدرود رشت خواهند رفت.

اين آخرين بازي تداركاتي سپيدرود در اردوي تهران خواهد بود اما همچنان مالكان باشــگاه رشتي مشــغول جذب بازيكن و مربي هستند.

به طوري كه سپيدرودنوين مهرداد ميناونــد را بهعنوان مربي، ميرحســين محمدپور بازيكن زير 23 فصل گذشــته تراكتورســازى تبريــز و ميالد شــيخي سليماني، مدافع فصل گذشته شهرداري ماهشــهر را بــه خدمــت گرفتهانــد و سپيدرودي كه تن زاده ادعاي مالكيتش را دارد جهانبخــش ذبيحي طاهر بازيكن ســابق صباي قم و فصل گذشــته نفت تهــران را جذب كــرده اســت. به نظر ميرســد اين كش و قوسها تا روز اعالم نهايي راي دادگاه درباره اين دو مالك به قوت خودش باقي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.