دستنشان: اگر حسينخاني همهكاره است، پس راه را اشتباه رفتهام

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نادر دستنشان سرمربي تيم فوتبال مس كرمان در واكنش به شــايعات اخير مبني بر اينكه فرزاد حسينخاني، بازيكن قديمي مس كرمان در انتخاب بازيكنان و اعضاي كادر فني نقش داشــته، ميگويد: «شما بايد ببينيد اين شايعات توسط چه كساني مطرح ميشود. اگر قرار باشد يك بازيكن اينقدر نقش و قدرت داشته باشد، پــس احتماال من در اين ســالها در كار مربيگري راه را اشــتباه رفتهام. مطمئن باشــيد اين حرفها توسط كساني مطرح ميشود كه قبال بهعنوان مدير، سرپرست، ســرمربي و ... در مــس كرمــان حضور داشتند اما به موفقيت نرسيدند. متأسفانه برخي اين مســائل را مطــرح ميكنند تا مس را وارد حاشــيه كننــد. فرض را بر اين بگيريد كه حسينخاني چنين قدرتي دارد آيا نادر دستنشــان مربي است كه در تيمش يك بازيكن همهكاره باشد؟ اگر اينطور باشــد پس من حتما راه را اشتباه رفتهام. من در صنعــت نفت بودم كه به يكباره مربي ديگــري جايم را گرفت، آيا در مورد مربــي بعدي حرفــي زدم؟ در ســپيدرود هم اين اتفاق افتاد، آيا حرفي زدم؟» او از ســرمربي قبلي مس كرمان هم گاليه دارد: «من از حسيني به عنوان يك همــكار گاليه دارم و دوســت ندارم اين مســائل را كش بدهم. ايشــان چند روز پيش مصاحبــهاي انجام داد و برخي صحبتها را مطرح كــرد كه جالب نبود. حرفهاي حســيني توهينآميــز بود و حتــي وي گفت كه باشــگاه مس دنبال «هوچيگر» بود. آقاي حســيني آيا من هوچيگرم؟ در ليگ دســته اول مربيان زيادي هســتند كه كار ميكنند و نتيجه ميگيرند، آيا آنها هوچيگر هستند؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.