از نوين اصرار از تنزاده انكار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

12 روز مانــده به آغاز فصل جديد ليگ برتر اما همچنان ســپيدرود رشــت درگير حواشي اســت. حواشي كه ســبب نگراني هواداران اين تيم براي حضور در فصل جديد شده اســت و هنوز براي مردم گيالن به ويژه هواداران تيم ســپيدرود مشخص نيست كه كدام يك از تيمهاي ســپيدرود در ليگ برتر بازي ميكند. ســپيدرود با مالكيت نوين و ســرمربيگري خداداد عزيزي يا ســپيدرود بــا مالكيــت تنــزاده و ســرمربيگري علي نظرمحمدي.

صــدور رأي قطعــي دادگاه در مورد مالكيت اين باشگاه و قانوني دانستن مالكيت جــواد تنزاده خبري بود كه از ســوي برخي از رسانهها اعالم شــد. اين در حالي است كه مريم بخشي مديركل ورزش و جوانان استان گيالن با صدور متني مالكيت «محمد نوين» را قانوني برشــمرد و گفته بود تيم سپيدرود تحــت مالكيت اين فــرد در رقابتهاي اين فصل ليگ برتــر بهعنوان نماينده اســتان گيالن حضور خواهد يافت. برهمين اســاس در ايــن روزها اين تيم نيز بــا برپايي اردوي آمادگي در تهران و برگزاري بازي تداركاتي خود را براي حضوري قدرتمند در ليگ برتر آماده ميكند. اين در حالي است كه جواد تن زاده نيز از ســوي ديگر خود را مالك قانوني باشگاه ميداند و طي روزهاي گذشته عالوه بر علــي نظرمحمدي بهعنوان ســرمربي با چندين بازيكــن ديگر نيز قرارداد امضا كرده و تمرينات اين تيم در حال پيگيري است.

خبر بعدي اين بود كه سهشنبه گذشته نماينــده با حضــور در فدراســيون فوتبال قرارداد بازيكنان و كادرفني سپيدرود نوين كه در روزهاي گذشــته در هيــات فوتبال گيالن به ثبت رســيده بود به طور رســمي با حضــور فربيــرز محمــودزاده و طاهري مســووالن نقل و انتقاالت ســازمان ليگ به ثبت رسيد تا فدراسيون فوتبال نيز سپيدرود تحت مالكيت «محمد نوين» را به رســميت بشناســد. حتي از ســوي مركز ايفمارك، ســازمان ليگ با محمدحق شناس پزشك تيم سپيدرود تحت مالكيت «محمد نوين» براي حضــور بازيكنــان و كادرفني جهت آزمايشهاي مربوطه تمــاس گرفته و طبق هماهنگي صورت گرفت. اما در اين ميان بعد از انتشار اين خبر جواد تنزاده مدعي مالكيت ســپيدرود طي گفتوگويي ثبــت قرارداد بازيكنــان را خيالي دانســت و اعالم كرد: « اينها همه شايعه اســت و هيچ قراردادي در فدراســيون فوتبــال و ســازمان ليگ ثبت نشده اســت. فقط قرارداد اين تيم را تحويل گرفتهاند تا آنها را مورد بررسي قرار دهند.

همچنين فدراســيون فوتبال به هيات فوتبــال گيالن هم تذكر داده اســت تا هيچ قراردادي را از تيــم مقابل ثبت نكند. نام من در فدراسيون فوتبال بهعنوان مالك باشگاه سپيدرود ثبت شده و فقط امضاي من در اين باشگاه اعتبار دارد. همانطور كه گفتم من روز گذشته در فدراســيون فوتبال بودم و هيچ قراردادي از آن تيم ثبت نشده است.»

شــهاب مومني دبير اجرايــي هيات فوتبال استان گيالن ميگويد: «راي قطعي دادگاهــي كه به شــكايت طرفيــن ادعاي مالكيت رســيدگي ميكند در مورخ 26 تير اعالم خواهد شد.»

فريبرز محمودزاده رييس كميته نقل و انتقاالت ســازمان ليگ هم توپ را به زمين اداره ورزش و جوانان استان گيالن مياندازد و ميگويد:« با مجــوز مديركل اداره ورزش و جوانان و هيات فوتبال اســتان گيالن مجوز ثبت قرارداد باشگاه سپيدرود به آقاي محمد نوين داده شده اســت. هيات فوتبال و اداره ورزش و جوانان استان گيالن، با ما مكاتبات رسمي كردند و با مســووليت خودشان اين مجوز را دادند كه با مالكيت محمد نوين همه قراردادها به ثبت برسد.»

حاال سوال اين است كه اگر راي دادگاه سهشــنبه بايد اعالم شــود و هنوز موضوع مالكيت قطعي نشــده پس بر چه اساســي اداره ورزش گيــالن نامه ثبت قراردادها را به سازمان ليگ ارسال كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.