دلار حرف اول و آخر را در تنظیم بازار ميزند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

پروانه كُبره-

زمزمه گراني و كاهش ذخاي �ر اس �تراتژيك برخ �ي كالاهاي اساس �ي در كش �ور به گوش ميرسد. بازار كالاهاي اساس �ي نيز بار ديگر به هم ريخته است، اين در حالي است كه كمتر از س �ه ماه تا عيد و پيك مصرف باقيمانده از اين رو مجلس براي تنظيم بازار كالاهاي اساسي و پرمصرف ورود پيدا كرده و شركت بازرگاني دولتي ايران را مسوول تنظيم بازار قرار داده است.

به دنبال افزايش قيمت دلار و نوس �ان ش �ديد نرخ ارز برخي محص �ولات پرمصرف به طرز عجيبي گران ش �دند. در اين ميان لوازم خانگي، كره، برنج و گوشت جزو كالاهايي بودند كه عنوان سردمداران گراني را از آن خود كردند. قيمت گوشت قرمز و برنج طي هفته گذشته نهتنها افزايش داشته بلكه قيمتها در هر نقطه از تهران متفاوت اس �ت و بهانه اين است كه با افزايش نرخ دلار، قيمتها هم بالا كش �يده اس �ت. اگرچه افزايش قيمت كالاهاي اساس �ي هر س �ال و به دليل ركود ماههاي ابتدايي سال، از اواخر ديماه به اوج خود ميرس �د اما امسال وضعيت كمي با سالهاي قبل متفاوت است و اين دلار 4150 توماني است كه حرف اول و آخر قيمت تمامشده را ميزند به طوري كه ركورد قيمت دلار در ح �ال حاضر به يكي از معضات مردم در تامين مايحتاج زندگي تبديل شده است. حال بايد پرسيد دولت چگونه ميخواهد اقتصاد و بازار را با اين شيوه كه تضاد شديدي با »اقتصادمقاومتي« دارد اداره كن �د. ع �اوه بر آن تنظيم جنجالي بازار كالاهاي اساس �ي زيرنظر وزارت كش �اورزي بارها بازار را با تنشهاي جدي مواجه كرده. اگر به اين وضعيت قيمت دلار را هم اضافه كنيم، ميبينيم كه ورود سازمان بازرگاني دولتي هم به تنظيم بازار نميتواند گره اين مشكل را باز كند.

وزارت جهاد كشاورزي طي سالهاي گذشته ثابت كرد توانايي تنظيم بازار محصولات كشاورزي را ندارد اما برخي كارشناسان بر اين عقيده بودند كه براي ارزيابي عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در مورد تنظيم بازار، زمان بيشتري نياز است. اين در حالي است ك �ه قيمت بس �ياري از محصولات كش �اورزي همچون پرتقال و نارنگي در سالهاي 94 و 95 در بازار به كيلويي 18 هزار تومان هم رس �يد يعني درس �ت زماني كه قيمت دلار با چنين جهشي مواجه نبوده اس �ت. اما امسال شرايط طور ديگري است. در حال حاضر بازار كالاهاي اساسي با مشكات زيادي روبهرو است و برخي مسوولان از گراني و كمبود برخي كالاهاي اساسي در ايام عيد خبر ميدهند و نسبت به اين موضوع هشدارهايي نيز دادهاند. شايد به همين خاطر باشد كه مجلس سعي كرد قبل از فرارسيدن پيك مصرف، مسووليت تنظيم بازار محصولات كشاورزي را به شركت مش �خصي مانند شركت بازرگاني دولتي بس �پارد. بر اين اساس نمايندگان مجلس شوراي اسامي در جلسه علني ديروز و در ادامه بررسي لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كش �ور با تصويب ماده »42« اين لايحه، سازوكارهاي جلوگيري از التهاب و نوس �ان فصلي در بازار كالاهاي اساس �ي كشاورزي را تعيين كردند غافل از اينكه فعالان بازار معتقدند اين دلار اس �ت كه نرخ تمامش �ده كالاها را مشخص ميكند. شايد اگر دولت در زمان تصميمگيري براي تعيين نرخ ارز و افزايش آن براي كسري بودجهاش به فكر مردم هم ميافتاد در حال حاضر شاهد اينگونه تنشها براي پايان سال نبوديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.